Fond na podporu kultúry národnostných menšín zverejnil druhú výzvu

22.01.2018
Fond na podporu kultúry národnostných menšín zverejnil druhú výzvuFond na podporu kultúry národnostných menšín zverejnil v piatok 19. januára 2018, na svojom webovom sídle www.kultminor.sk novú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov. V poradí druhá výzva fondu je vyhlásená pre všetky národnostné menšiny za účelom zachovania, vyjadrenia, ochrany a rozvoja identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín, výchovy a vzdelávania k právam osôb patriacich k národnostným menšinám.

Bulharská, česká, chorvátska, maďarská, moravská, nemecká, poľská, rusínska, ruská, srbská, ukrajinská a židovská národnostná menšina sa môže uchádzať o podporu formou dotácie v podprograme 3.4.1, tvorba a realizácia výtvarných diel. Maďarská a rómska národnostná menšina má možnosť podávať žiadosti v Programe 2, ktorého cieľom je podpora literárnej, nakladateľskej a vydavateľskej činnosti.

Uchádzači môžu svoje žiadosti k aktuálnej výzve predkladať do 19. februára 2018, prostredníctvom elektronického registračného systému fondu a súčasne ich doručiť
Fondu na podporu kultúry národnostných menšín v mieste jeho sídla.

Predpokladaný termín zverejnenia rozhodnutia riaditeľa Fondu na podporu kultúry národnostných menšín Norberta Molnára, k podporeným projektom v rámci jednotlivých podprogramov je 16. apríl 2018.

Fond na podporu kultúry národnostných menšín je verejnoprávna inštitúcia, zriadená podľa Zákona č. 138/2017 Z. z.. Fond vznikol 1. júla 2017 s poslaním podporovať identitu  a kultúrne hodnoty národnostných menšín, čo bolo v minulosti v pôsobnost Úradu vlády SR.


Fond na podporu kultúry národnostných menšín

 << späť
Linky