"; Ministerstvo kultúry SR - Aktuality ministerstva kultúry
 

Výberové konanie na funkciu generálneho riaditeľa Slovenského filmového ústavu

04.03.2013
Rada Slovenského filmového ústavu vyhlasuje výberové konanie na funkciu generálneho riaditeľa Slovenského filmového ústavu.

 

Oznámenie o začatí výberového konania a výzva na prihlásenie kandidátov na funkciu generálneho riaditeľa Slovenského filmového ústavu

Rada Slovenského filmového ústavu podľa § 27 ods. 3 zákona č. 343/2007 Z. z. o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (audiovizuálny zákon), ako aj podľa príslušných ustanovení Štatútu Slovenského filmového ústavu vyhlasuje

výberové konanie na funkciu generálneho riaditeľa Slovenského filmového ústavu.

Výberové konanie a voľba generálneho riaditeľa Slovenského filmového ústavu na funkčné obdobie 5 rokov sa podľa § 27 ods. 3 audiovizuálneho zákona uskutoční na základe verejného vypočutia.

Podľa § 27 ods. 2 audiovizuálneho zákona do funkcie generálneho riaditeľa Slovenského filmového ústavu možno zvoliť len osobu s odbornými vedomosťami a skúsenosťami, ktorá spĺňa všeobecné predpoklady na výkon funkcie určené v § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Za osobu s odbornými vedomosťami a skúsenosťami sa pre účely zvolenia do funkcie generálneho riaditeľa Slovenského filmového ústavu považuje fyzická osoba, ktorá má najmenej tri roky odbornej praxe v riadiacej funkcii a získala vysokoškolské vzdelanie v odbore audiovízie alebo kinematografie, alebo ak získala vysokoškolské vzdelanie v inom odbore, má odbornú prax najmenej päť rokov v oblasti audiovízie alebo kinematografie.

Rada týmto zverejňuje výzvu na prihlásenie kandidátov na funkciu generálneho riaditeľa Slovenského filmového ústavu.

Písomnú prihlášku kandidáta so všetkými povinnými prílohami je potrebné doručiť v zalepenej obálke s viditeľne označeným nápisom „VOĽBA GENERÁLNEHO RIADITEĽA – NEOTVÁRAŤ“, a to poštou na adresu Slovenský filmový ústav, Grösslingová 32, 81109 Bratislava alebo osobne na sekretariát Slovenského filmového ústavu v sídle na uvedenej adrese (2. poschodie)

do 5.4.2013

Rozhoduje dátum poštovej podacej pečiatky, v prípade osobného doručenia rozhoduje dátum podacej pečiatky Slovenského filmového ústavu. Osobne je možné prihlášku doručiť najneskôr do 16:00 hod. uvedeného dňa. Na neúplné prihlášky ani na prihlášky odovzdané na poštovú prepravu alebo podané Slovenskému filmovému ústavu osobne po určenej lehote rada nebude prihliadať.

Povinnými prílohami prihlášky sú:

a) overená kópia vysokoškolského diplomu alebo iného rovnocenného dokladu, ktorým kandidát preukazuje dosiahnutie vysokoškolského vzdelania,
b) čestné vyhlásenie kandidáta o splnení podmienky riadiacej praxe a o splnení podmienky odbornej praxe,
c) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
d) čestné vyhlásenie kandidáta o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
e) štruktúrovaný profesijný životopis kandidáta,
f) projekt riadenia a rozvoja Slovenského filmového ústavu v nastávajúcom funkčnom období generálneho riaditeľa; projekt musí byť vypracovaný písomne v rozsahu minimálne 10 a maximálne 30 strán formátu A4 (prílohy sa do tohto rozsahu nezapočítavajú); projekt musí byť odovzdaný aj v elektronickej forme (formát .doc, .rtf  alebo .pdf).

Ďalšie podrobnosti o priebehu voľby generálneho riaditeľa Slovenského filmového ústavu a o výkone tejto funkcie obsahuje Štatút Slovenského filmového ústavu zverejnený na internetovej adrese www.sfu.sk. Informácie o činnosti a výsledkoch hospodárenia Slovenského filmového ústavu v uplynulých obdobiach sú obsiahnuté vo výročných správach organizácie a v ďalších dokumentoch zverejnených na uvedenej internetovej adrese.

V Bratislave 4. marca 2013

za Radu Slovenského filmového ústavu:  Mgr. Miroslav Ulman, v.r.

                                                            poverený člen rady

 << späť
Linky