Slávnostné vyhlásenie prvkov zapísaných do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a do Zoznamu najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku.

30.10.2017
logo sľukDňa 6. novembra 2017 o 15:00 hod. sa v Divadle SĽUK uskutoční slávnostné vyhlasovanie nových prvkov a aktivít, ktoré budú zapísané do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a do Zoznamu najlepších spôsobov ochrany NKD na Slovensku. Na toto podujatie sú pozvaní predstavitelia Národnej rady SR, vlády SR, vybraných ministerstiev, predstavitelia odbornej i laickej verejnosti a zástupcovia predkladateľov nominácii.

Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska je súpisom významných prvkov a praktík nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Zápis do reprezentatívneho zoznamu predstavuje ocenenie týchto mimoriadnych prvkov a praktík, ktoré sú uznávané spoločnosťami, komunitami a jednotlivcami a existujú v súlade s univerzálne prijatými princípmi ľudských práv, rovnosti, podpory a vzájomnej úcty medzi kultúrnymi spoločenstvami. Prvky jestvujú v súlade s prostredím a historickým ukotvením spoločenstiev a poskytujú im pocit kontinuity a identity. Zároveň podporujú kultúrnu rozmanitosť a tvorivosť. Vytváranie Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska predstavuje základný stupeň tvorby Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva. Do Reprezentatívneho zoznamu NDK Slovenska je doposiaľ zapísaných 13 prvkov. Bližšie informácie o nich nájdete tu: http://www.ludovakultura.sk/index.php?id=5

Zápis do Zoznamu najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku predstavuje uznanie mimoriadnym programom, projektom a aktivitám, ktoré príkladným spôsobom podporujú ochranu a rozvoj nehmotného kultúrneho dedičstva, sú uznávané spoločnosťami, komunitami a jednotlivcami a pretrvávajú v súlade s univerzálne prijatými princípmi ľudských práv, rovnosti, podpory a vzájomnej úcty medzi kultúrnymi spoločenstvami. Zoznam najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku je nástrojom na popularizáciu činností, ktoré smerujú ku komplexnej starostlivosti o prvky nehmotného kultúrneho dedičstva. Predstavuje základný stupeň pre výber programov, projektov a aktivít, ktoré najlepšie odrážajú zásady a ciele Dohovoru UNESCO o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva na medzinárodnej úrovni.

V zozname najlepších spôsobov ochrany NKD na Slovensku je doposiaľ zapísaný jediný prvok a tým je Škola remesiel ÚĽUV, o ktorom nájdete viac informácii tu: http://www.ludovakultura.sk/index.php?id=6080

Oba zoznamy sa neustále rozrastajú a sú každoročne aktualizované. Výzva na predkladanie nominácií je vyhlasovaná Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky spravidla každoročne. Bližšie informácie o podmienkach a kritériách, ako aj formuláre na predloženie návrhu nájdete tu: http://www.ludovakultura.sk/index.php?id=6083


Slovenský ľudový umelecký kolektív

Zápis prvkov a aktivít do národných zoznamov je základnou podmienkou pre uchádzanie sa o zápis do svetových zoznamov nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva (UNESCO).

Slovenská republika má k dnešnému dňu štyri zápisy v Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva  UNESCO: Fujara – hudobný nástroj a jeho hudba, Terchovská muzika, Gajdošská kultúra a Bábkarstvo na Slovensku a v Česku - nominácia podaná spoločne s Českou republikou. Začiatkom decembra 2017, v dňoch 4. – 9.12. sa uskutoční 12. zasadnutie Medzivládneho výboru pre ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO na ostrove Jeju v Južnej Kórei, kde sa bude rozhodovať o ďalšom slovenskom prvku, ktorý sa uchádza o zápis do svetového zoznamu a tým je „Horehronský viachlasný spev“. Zoznam všetkých zapísaných prvkov v svetovom zozname UNESCO, vrátane tých slovenských, nájdete tu: http://www.unesco.org/culture/ich/en/lists

Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru je odborným pracoviskom SĽUK-u, ktorého úlohou je realizovať Dohovor UNESCO o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva a vládnu Koncepciu starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru. Jeho činnosť sa sústreďuje na dokumentovanie, uchovávanie a spracovanie javov tradičnej ľudovej kultúry, ich inventarizáciu a sprístupňovanie. Je hlavným realizátorom tvorby Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a Zoznamu najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku.
Viac o zoznamoch a činnosti Centra pre tradičnú ľudovú kultúru: http://www.ludovakultura.sk/index.php

 << späť
Linky