Knižné novinky na pulte Informačného centra Prospero

23.11.2017
Knižné novinky na pulte Informačného centra ProsperoDivadelný ústav vydal dve nové knihy, ktoré obohatili divadelnú literatúru na Slovensku – rozhlasové hry Juraja Váha a publikáciu Divadlo a telesnosť autorky Colette Conroy.

Publikácia Juraj Váh: Súborné dramatické dielo II. (Rozhlasové hry) je zameraná na pôvodnú rozhlasovú tvorbu Juraja Váha, ktorá vznikala najmä v rokoch 1946 až 1949 a potom v 60. a 70. rokoch 20. storočia. Námetom jeho hier bola spočiatku najmä vojna a folklórno-romantické dedičstvo, neskôr sa opakovane venoval módnemu detektívnemu žánru i veselohernému žánru, ale aj existencialistickej a absurdnej dráme. Jeho rozhlasové hry dotvárajú obraz o charaktere jeho tvorby z hľadiska témy, žánru či literárneho smeru, ale aj z hľadiska vývoja autorskej i historickej poetiky. Práve v rozhlasových hrách experimentuje s jazykovou a formálnou výstavbou. Publikovanie rozhlasových hier Juraja Váha je príspevkom k dejinám dramatických umení druhej polovice 20. storočia a umožňuje ďalší výskum v oblasti teórie dramatických umení. Publikáciu zostavila literárna teoretička Dagmar Kročanová.

Edíciu Divadlo & ... tvorí rad publikácií, ktoré postihujú premenlivú interdisciplinárnu energiu divadla a performancie. Každá z nich sa zaoberá súvislosťami medzi divadlom a konkrétnym aspektom v širšom kontexte, pričom nastoľuje otázky, ako môže divadlo objasňovať svet a ako by svet mohol objasňovať divadlo. Každú túto knihu napísala významná osobnosť z oblasti divadelnej vedy, ktorá zároveň vyniká v oblasti kritického myslenia v danej disciplíne.

Publikácia Divadlo & telesnosť vychádza z mnohých príkladov súčasného divadelného umenia a prináša provokatívne východisko pre chápanie prekvapivo komplexného vzťahu medzi divadlom a telesnosťou. Hutným a zrozumiteľným spôsobom odhaľuje napätia medzi telesnosťou, konkrétnymi telami, jazykom, zobrazovaním a pohybom v divadle. Autorkou textu je Colette Conroy, ktorá prednáša teóriu drámy na Royal Holloway, University of London, je editorkou výskumnej časti monotematického čísla časopisu Drama Education s témou Znevýhodnenie: Tvorivé napätia v aplikovanom divadle, autorkou viacerých článkov a štúdií, ako aj spolueditorkou medzinárodného časopisu RiDE: The Journal of Applied Theatre and Performance.

 

Divadelný ústav Bratislava

 << späť
Linky