Schválený Akčný plán rozvoja kultúry do roku 2020 bude riešiť i sponzoring umenia

12.04.2018
Schválený Akčný plán rozvoja kultúry do roku 2020 bude riešiť i sponzoring umenia Do konca roku 2018 by malo Ministerstvo kultúry SR predložiť do legislatívneho procesu návrh zákona, ktorý by umožnil adresný a efektívny sponzoring kultúry a umenia. Vyplýva to z Akčného plánu realizácie Stratégie rozvoja kultúry SR na roky 2018 až 2020, ktorý v stredu schválila vláda. Dokument obsahuje 45 definovaných úloh a krokov v rámci šiestich strategických oblastí. "Ďalšia strategická oblasť venujúca sa podpore kreatívneho priemyslu v tomto akčnom pláne rozpracovaná nebola vzhľadom na to, že táto oblasť má samostatný strategický dokument a aj implementačný harmonogram v podobe akčného plánu," ozrejmila predkladateľka materiálu, ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková.

Medzi opatreniami, ktoré by mali v horizonte najbližších troch rokov prispieť k nastaveniu funkčného systému financovania kultúry, pripomínajú autori dokumentu aj vznik akvizičného oddelenia Fondu na podporu umenia (FPU), ktorý by umožnil zbierkotvorným inštitúciám a umeleckým telesám využívať diela či nástroje, ktoré by si zo svojho rozpočtu nemohli dovoliť. Ministerstvo by malo takisto pripraviť legislatívnu úpravu oprávňujúcu zahrnúť náklady na nákup umeleckého diela do výdavkov znižujúcich daňový základ.
Medzi opatreniami systematickej podpory pôvodnej umeleckej tvorby chce ministerstvo ešte v tomto roku iniciovať vyhlásenie roku 2020 za Rok slovenského divadla. V oblasti zachovania a sprístupnenia kultúrneho dedičstva by mala byť do konca roka 2019 pripravená projektová dokumentácia rekonštrukcie historickej budovy SND v Bratislave, na konci budúceho roka by mal byť tiež realitou centrálny depozitár archeologických nálezov Pamiatkového úradu SR a do roku 2020 zasa do prevádzky uvedený jednotný pamiatkový informačný systém PAMIS.
Časť stanovených úloh v schválenom akčnom pláne sa venuje i oblasti výchovy a vzdelávania v oblasti kultúry. V tejto súvislosti sa spomínajú aj opatrenia na zvýšenú ochranu maloletých divákov a poslucháčov audiovizuálnych mediálnych služieb a platforiem na zdieľanie videí. Do konca roka 2019 má v tomto zmysle pripraviť rezort návrh zákona. Výzvou pre ministerstvo je tiež podporiť v rozhlase a televízii výrobu programov zameraných na zvýšenie úrovne ovládania a používania slovenčiny. Za vhodnú možnosť považuje napríklad súťažno-zábavný program pre žiakov základných a stredných škôl. Informácie zamerané na zvýšenie úrovne ovládania a používania slovenčiny s dôrazom na mladú generáciu chce ministerstvo poskytovať aj prostredníctvom TASR. "Agentúra bude vo svojich servisoch i na webových sídlach prinášať pravidelné informácie o významných predstaviteľoch slovenskej kultúry, slovenského jazyka a literatúry," približujú zámer autori dokumentu.
Rezort kultúry pri tvorbe akčného plánu postupoval formou participatívnej prípravy v spolupráci s odbornou verejnosťou, zástupcami vyšších územných celkov či nezávislých subjektov pôsobiacich v kultúre, umení a kreatívnom priemysle. Súčasťou schváleného materiálu je vyhodnotenie Akčného plánu na roky 2015–2017 k 31.12.2017, ktoré obsahuje plnenie konkrétnych úloh v súlade so stanovenými prioritami.
"V akčnom pláne na roky 2018 až 2020 sme pristúpili hlavne ku konkrétnym bodom. Ide o to, aby sa vytvorili zákonné podmienky na to, aby napríklad aj pre podnikateľov bolo zaujímavé pracovať pre kultúru," uviedla Laššáková po stredajšom rokovaní vlády. Pripomenula, že podmienky akčného plánu by chceli dostať do praxe.  "Predstavujem si to tak, že na úrovni kultúrnej verejnosti, ale aj samospráv, budú pravidelné debaty, kde prinesieme tieto informácie. Bude to zlepšenie podmienok na ochranu kultúrneho dedičstva i ochranu národných kultúrnych pamiatok," povedala ministerka kultúry.


Referát styku s médiami MK SR

 << späť
Linky