Novela zákonov o verejnoprávnych fondoch v rezorte kultúry

24.04.2018
Novela zákonov o verejnoprávnych fondoch v rezorte kultúryNávrh novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o Audiovizuálnom fonde, zákon o Fonde na podporu umenia, zákon o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a zákon o audiovízii smeruje do parlamentu po tom, ako ho dňa 20. apríla 2018 schválila. Návrh zákona upravuje viaceré oblasti týkajúce sa činnosti fondov, ktorých úpravu si vyžiadla aplikačná prax.

Novela vo vzťahu k Audiovizuálnemu fondu reaguje na prijatie Dohovoru Rady Európy o filmovej koprodukcii (revidovaný), ktorý nadobudol platnosť 1.10.2017. V tento deň nadobudol revidovaný dohovor platnosť aj pre SR. V zmysle Ústavy SR je revidovaný dohovor medzinárodnou zmluvou, ktorá priamo zakladá práva alebo povinnosti fyzickým alebo právnickým osobám, má teda charakter prezidentskej zmluvy a má prednosť pred zákonmi. Napriek tomu, že revidovaný dohovor má prednosť pred zákonmi a na jeho vykonanie nie je potrebný zákon, predsa si jeho prijatie vyžaduje zmenu zákonnej úpravy z hľadiska nastavenia fungovania vzťahov so štátmi, ktoré tento dohovor doposiaľ neratifikovali. Orgánom oprávneným priznávať koprodukčné štatúty v zmysle dohovoru je v podmienkach SR Audiovizuálny fond, ktorý podrobný mechanizmus priznávania koprodukčného štatútu upraví vnútorným predpisom.

Novela reaguje aj na aplikačné problémy, ktoré so sebou priniesla praktická činnosť podporných verejnoprávnych fondov. V zákonoch upravujúcich činnosť jednotlivých podporných fondov sa upravuje ich financovanie a hospodárenie vrátane zúčtovania štátneho príspevku do týchto fondov a kontroly ich činnosti.

Novela obsahuje spresnenie vymedzenia činností Audiovizuálneho fondu a Fondu na podporu umenia tak, aby bolo zrejmé, že určité činnosti týchto fondov predstavujú realizáciu ich podpornej činnosti vo forme tzv. nefinančnej podpory, precizujú sa niektoré ustanovenia týkajúce sa procesu poskytovania podpory týmito fondmi a tiež možnosť riešiť prípadné spory s prijímateľmi finančných prostriedkov na rozhodcovskom súde. Upravujú sa aj podmienky spracúvania osobných údajov Audiovizuálnym fondom.

Novela rozširuje činnosti Fondu na podporu umenia aj na uskutočňovanie výskumnej činnosti, propagáciu umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu a ďalšie služby. Novela znižuje počet členov rady Fondu na podporu umenia, ktorých vymenúva a odvoláva minister kultúry bez návrhu zo štyroch na troch a v nadväznosti na to zvyšuje počet členov rady, ktorých vymenúva a odvoláva minister kultúry na návrh tak, aby členom rady vymenovaným ministrom kultúry na návrh bola aj osoba pôsobiaca v oblasti pamäťových a fondových inštitúcii. Navrhuje sa aj zvýšenie sumy na prevádzku Fondu na podporu umenia o 0,5% z jeho príjmov na cieľových 3,5%. Fond spracováva takmer 5000 žiadostí a administruje približne 2800 zmlúv a vyúčtovaní projektov ročne, podporuje aj náročnejšie a komplexnejšie projekty, registruje príjemcov štátnej pomoci a minimálnej pomoci a vedie register profesionálnych umelcov, čo predstavuje časovo náročné aktivity z hľadiska administrácie a spracovania a vyžaduje si navýšenie personálnych kapacít fondu.

V nadväznosti na zmenu vzájomného pomeru vkladov koproducentov, ktorú priniesol revidovaný dohovor, novela upravuje v zákone o audiovízii definíciu pojmu slovenské audiovizuálne dielo jeho vymedzením aj ako koprodukčného diela, ktoré spĺňa podmienky oficiálnej koprodukcie za súčasného predpokladu, že aspoň jeden koproducent tohto diela má sídlo v SR.

Medzi činnosti Slovenského filmového ústavu sa dopĺňa možnosť založenia múzea slovenskej kinematografie ako doplnková činnosť k poslaniu a aktivitám národného filmového archívu.

 << späť
Linky