Slovensko v Bruseli podporilo posilnenie kultúrneho dedičstva v politikách EÚ

23.05.2018 Komunikačný odbor
ŠT MK SR Ivan Sečík príhovor na rokovaní Rady Európskej únie Na potrebe zdôrazňovať kultúrne dedičstvo v politikách EÚ sa na rokovaní Rady Európskej únie pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport dohodli ministri kultúry členských štátov EÚ. Na zasadnutí, ktoré sa konalo v stredu, 23. mája 2018 v Bruseli zastupoval Slovenskú republiku štátny tajomník ministerstva kultúry Ivan Sečík.

Potreba zvyšovania povedomia o spoločných kultúrnych hodnotách Európy sa dostáva do popredia politických priorít únie.

Za jednu z možností, ako posilniť budovanie spoločných väzieb medzi kultúrou a ostatnými sektorovými politikami,  považujeme napríklad realizáciu projektov zameraných na ochranu kultúrneho dedičstva,  rozvoj  kultúrneho a kreatívneho priemyslu  ako zdroja tvorby nových pracovných miest,podporu vzdelávania v oblasti kultúry s cieľom rozvíjať špecifické zručnosti, odbornú prípravu a odovzdávanie vedomostí v tradičných i vznikajúcich profesiách spojených s obnovou a tvorbou kultúrneho dedičstva," poznamenal vo svojom príhovore štátny tajomník Ivan Sečík.

Rada vo svojich záveroch z rokovania zdôraznila najmä potrebu posilnenia úlohy kultúrneho dedičstva v členských štátoch EÚ. Za týmto účelom sa akcentuje včlenenie otázky strategického prístupu ku kultúrnemu dedičstvu do príslušných sektorových politík a programov jednotlivých členských krajín EÚ. Zdôraznené boli i závery zo sociálneho samitu EÚ vo švédskom Göteborgu, kde vedúci predstavitelia únie uznali zásadný význam kultúry pri budovaní inkluzívnych spoločností Európy. Prediskutované boli aj otázky týkajúce sa dlhodobej vízie pre kultúru v rámci pripravovaného Viacročného finančného rámca EÚ po roku 2020.

 << späť
Linky