Štatistické zisťovanie v oblasti profesionálnych divadiel a festivalov za rok 2017

21.08.2018
Štatistické zisťovanie v oblasti profesionálnych divadiel a festivalov za rok 2017V roku 2017 vzniklo vyše 250 nových inscenácií. 8,8 tisíc odohraných predstavení na Slovensku navštívilo vyše 1,6 milióna divákov. Jednou z úloh Divadelného ústavu je sledovať činnosť profesionálnych divadiel na Slovensku na základe ich štatistických ukazovateľov. Predmetom štatistického zisťovania je nielen činnosť profesionálnych divadiel v Slovenskej republike, ale aj oblasť divadelných festivalov a prehliadok.

Spravodajskými jednotkami sú profesionálne divadlá a organizátori festivalov bez ohľadu na ich právnickú formu či zriaďovateľa. V roku 2017 bolo na predloženie údajov oslovených celkovo 88 divadiel, z ktorých bolo 23 v zriaďovateľskej pôsobnosti štátu, VÚC alebo obcí a ďalších 65 nezávislých divadiel zriadených inými právnickými či fyzickými osobami. Dva subjekty v roku 2017 prerušili svoju činnosť a jedno divadlo svoju činnosť ukončilo.

Divadlá v roku 2017 vykázali celkom 114 divadelných scén, z ktorých bolo 56 vlastných stálych scén a 58 divadelných priestorov prenajatých alebo užívaných iným dohodnutým spôsobom. Divadlá dali pre divákov k dispozícii celkovo 18 449 miest. Zo 75 divadelných súborov bolo 37 činoherných, 4 operné, 1 operetný, 2 baletné, 7 tanečných, 11 bábkových, 6 multikultúrnych súborov a 7 súborov bližšie nešpecifikovaných žánrov.

Profesionálne divadlá vo svojom repertoári v roku 2017 ponúkli 1 066 inscenácií, z ktorých bolo v premiére uvedených 251 inscenácií. Celkovo tieto divadlá odohrali 8 766 predstavení, hosťujúce divadlá odohrali 777 predstavení, z nich 172 pochádzalo zo zahraničia. Z celkového počtu predstavení bolo 3 124 určených detskému divákovi. Predstavenia divadiel v roku 2017 videlo 1 615 889 divákov, na predstavenia hosťujúcich súborov sa prišlo pozrieť 121 042 divákov.

V roku 2017 bolo v Slovenskej republike usporiadaných 63 divadelných festivalov a prehliadok,
z ktorých bolo 26 medzinárodných, 13 celoslovenských a 24 regionálnych. Oslovené subjekty v roku 2017 zorganizovali tiež 161 tvorivých divadelných dielní. Divadelných festivalov a prehliadok sa v roku 2017 zúčastnilo 474 divadiel, z ktorých bolo 319 slovenských a 155 zahraničných. Súbory spolu divákom predstavili 409 inscenácií rôznych žánrov. Na festivaloch a prehliadkach bolo spolu odohraných 597 festivalových predstavení, ktoré sa konali v 140 hracích priestoroch. Divadelné festivaly a prehliadky ponúkli 111 763 miest, ktoré spolu využilo 103 755 návštevníkov, z ktorých 60 334 bolo návštevníkov divadelného festivalu alebo prehliadky konanej v klasickej divadelnej sále.

Za posledných desať rokov došlo takmer k zdvojnásobeniu stálych scén v prevádzke, postupne sa zvyšoval aj počet premiér, ide však často o menšie produkcie uvádzané v komorných priestoroch, takže počet návštevníkov divadiel sa udržiava na prakticky nezmenenej úrovni. V rámci uplynulého desaťročia predstavoval vrchol rok 2014, kedy počet divákov presiahol 1,75 milióna pri vyše 9,5 tisícoch predstavení a 278 premiérach.

 

Tabuľka: Základné štatistické ukazovatele – profesionálne divadlá 2015 – 2017

Počet

subjektov  stálych scén sedadiel inscenácií v repertoári premiér predstavení divákov

2015   

79                            128        20 477                   1 112                                    245         8 728                     1 606 175            

2016

82                           129         19 160                   1 069                                    211         8 836                     1 632 910            

2017

85                           114         18 449                   1 066                                    251         8 766                     1 615 889          

 << späť
Linky