Univerzitná knižnica v Bratislave pripravila už 3. ročník konferencie CDA 2018

06.11.2018 Univerzitná knižnica v Bratislave
Univerzitná knižnica v Bratislave pripravila už 3. ročník  konferencie CDA 2018Témou 3. ročníka medzinárodnej odbornej konferencie CDA 2018 je Trvalá udržateľnosť a perspektívy ďalšieho rozvoja LTP (Long Term Preservation) archívov. Podujatie organizuje Univerzitná knižnica v Bratislave. Uskutoční sa 8. novembra 2018 v Prednáškovej sále UKB a je súčasťou slovenského Týždňa vedy a techniky (5. – 11. novembra 2018).

Medzinárodnej odbornej konferencie CDA 2018 sa zúčastnia knihovníci a odborníci na digitálne dedičstvo a digitálne archívy z krajín V4. Rečníci z Poľska, Maďarska a Českej republiky si so slovenskými kolegami vymenia skúsenosti a know-how uchovávania digitálneho dedičstva a prevádzky LTP archívov.

Pracovníci Centrálneho dátového archívu (CDA) v UKB budú prezentovať stav, skúsenosti s prevádzkou a perspektívy rozvoja CDA, vybudovaného v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti – prioritná os 2 (OPIS PO2). V programe konferencie vystúpia zástupcovia Národnej knižnice Českej republiky, Archívu Univerzity Karlovej, Národného archívu ČR, Národnej knižnice Poľska, Národnej knižnice a Národného archívu Maďarska a obohatia program aktuálnymi informáciami z jednotlivých členských krajín V4. Vystúpia tiež špecialisti z komerčných firiem Tempest, a.s. a IBM Slovakia.

Cieľom konferencie CDA 2018 je prispieť prostredníctvom vybraných nosných príspevkov, diskusií a praktických ukážok k rozvoju poznania a know-how v oblasti udržateľnosti a rozvoja LTP archívov v medzinárodnom kontexte. Príspevky budú publikované v zborníku z konferencie.

Veríme, že aj vďaka tomuto podujatiu sa prehĺbi systematická a dlhodobá spolupráca zainteresovaných expertov a inštitúcií na medzinárodnej úrovni.

Medzinárodná konferencia CDA 2018 je jedným z podujatí v rámci programu slovenského Týždňa vedy a techniky, ktorý sa uskutoční od 5. do 11. novembra 2018. Týždeň vedy a techniky na Slovensku každoročne organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti. Jeho cieľom je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí celej spoločnosti, popularizovať a prezentovať ich, vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín, informovať verejnosť o poznatkoch vedy a techniky a o nutnosti podporovať vedu a techniku, ktoré sú základom hospodárskeho a spoločenského pokroku a pomáhajú riešiť globálne problémy a výzvy.

Centrálny dátový archív: Cieľom projektu OPIS PO2 č. 8 – Centrálny dátový archív bolo vybudovať komplexný integrovaný systém dlhodobého uchovávania a ochrany digitálneho obsahu, jeho získavania, spracovania, ochrany a využitia. CDA bol vybudovaný ako dôveryhodné dátové úložisko pre vybrané pamäťovo fondové inštitúcie. Jedna lokalita CDA sa nachádza v novovybudovanom výpočtovom stredisku Univerzitnej knižnice v Bratislave a druhá lokalita je umiestnená vo výpočtovom stredisku Slovenskej národnej knižnice v Martine. Obe lokality sú priebežne monitorované a majú zabezpečené služby podpory. Tieto aktívne a nepretržite online prístupné dátové úložiská poskytujú komplexné služby na dlhodobú archiváciu kultúrnych objektov vybraných inštitúcii v rezorte Ministerstva kultúry SR. Systém CDA zabezpečuje kontrolu a uloženie na oboch aktívnych systémoch, v lokalite CDA-A a CDA-B a v samostatnom megnetopáskovom depozite CDA-C.

 

Vstup na konferenciu je len pre registrovaných účastníkov. Registrácia je bezplatná a dostupná na webovej stránke: http://cda.kultury.sk/sk/Konferencia_CDA_2018

Vstup do Prednáškovej sály UKB je z Ventúrskej 11.

 << späť
Linky