Slovenská pošta vydáva poštovú známku s motívom vzácneho tureckého rukopisu zo zbierok Univerzitnej knižnice v Bratislave, zapísaného do medzinárodného registra svetového kultúrneho dedičstva UNESCO

27.11.2018 Univerzitná knižnica v Bratislave
Slovenská pošta vydáva poštovú známku s motívom vzácneho tureckého rukopisu zo zbierok Univerzitnej knižnice v Bratislave, zapísaného do medzinárodného registra svetového kultúrneho dedičstva UNESCOSlovenská pošta, a. s., vydáva 27. 11. 2018 poštovú známku Spoločné vydanie s Tureckom: Otomanský manuskript z Bašagićovej zbierky, nominálnej hodnoty 1,30 €.

 

 

Poštová známka rozmerov 44,4 × 55,4 mm vrátane perforácie, vychádza vo forme upraveného tlačového listu so štyrmi známkami a dvoma kupónmi. Motívom poštovej známky je ilustrácia rukopisu Maʼrifetnāme (Kniha vied) od učenca Ibrāhīma Hakkī-ho (1705 – 1772). Ilustrácie tohto rukopisu z roku 1813 patria k najreprezentatívnejším exemplárom Bašagićovej zbierky, ktorá sa nachádza v zbierkovom fonde Univerzitnej knižnice v Bratislave.  Poštovú zámku vytlačila Tiskárna Hradištko, s.r.o.

Súčasne s poštovou  známkou sa vydáva obálka prvého dňa, tzv. FDC  s dátumom 27. 11. 2018 a domicilom mesta Bratislava. Motívom prítlače je tiež jedna z ilustrácií rukopisu Maʼrifetnāme a motívom FDC pečiatky je dekoratívna väzba arabesky nachádzajúca sa na obale rukopisu.  FDC vytlačila technikou ofsetu spoločnosť BB PRINT, s.r.o.

Autorom grafického dizajnu poštovej známky, FDC a FDC pečiatky je Adrian Ferda.

Poštová známka, vychádzajúca ako spoločné vydanie s Tureckom, reprezentuje zbierkový fond Kabinetu rukopisov, starých a vzácnych tlačí Univerzitnej knižnice v Bratislave, ktorá bude v roku 2019 oslavovať 100. výročie svojho založenia.

Safvet beg Bašagić (1870 – 1934) bol významný sarajevský literát, historik, jazykovedec, riaditeľ Národného múzea v Sarajeve, a po viacerých skrutíniách zastával post podpredsedu a predsedu parlamentu Bosny a Hercegoviny. Po svojom otcovi Ibrahimovi zdedil rodinnú knižnicu, ktorú systematicky zveľaďoval. Po celom Balkáne 30 rokov zbieral rukopisy a tlače, predovšetkým práce juhoslovanských autorov. Chcel sústrediť a zachovať obraz juhoslovansko-moslimského literárneho dedičstva. V jeho zbierke sa popri klasikoch islamskej náboženskej, vedeckej a krásnej literatúry nachádzajú aj práce Srbov, Chorvátov a Bosniakov. Rukopisy Bašagićovej knižnice UNESCO zapísalo roku 1997 do medzinárodného registra programu Pamäť sveta.

 

Zberateľ Bašagić roku 1924 predal väčšiu časť svojej zbierky Univerzitnej knižnici v Bratislave, ktorá v tom čase na území Slovenska plnila rolu národnej knižnice, lebo ju „chcel uchovať pre budúce generácie v bezpečí". Fond rukopisov obsahuje 598 diel z obdobia 12. až19. storočia v zložení: 393 arabských, 117 tureckých a 88 perzských titulov. Fond tlačí pozostáva z 496 prác z rokov 1729 – 1923 a skladá sa zo 145 arabských, 337 tureckých a 8 perzských publikácií. Zbierka, okrem bežných prác, obsahuje aj veľa unikátov, napríklad odpis neznámych štúdií významného filozofa al-Fārābī-ho. Z tureckých rukopisov vzácna je práca o Alexandrovi Veľkom od Ahmedī-ho a veľký arabsko-turecký slovník z 1558 od Ahterī-ho. Zaujímavý je unikát Murādnāme od bosenského autora Dervīș Pașa el-Mostarī-ho , ktorý vznikol na objednávku sultána Murada III. (1574 – 1595). Pozoruhodná je tlač od Kātiba Çelebī-ho Tuhfet ül-kibār esfār il-bihār, ktorá sa venuje morských bitkám a slávnym admirálom. Knihu vytlačili v Istanbule, v oficíne Ibrahima Müteferriku roku 1729.

Na známke sú motívy z rukopisu Maʼrifetnāme (Kniha vied) od učenca a súfiho Ibrāhīma Hakkī-ho (1705 – 1772). Táto encyklopedická práca sa zaoberá stvorením sveta, nebom, rajom anjelov, Slnkom a Mesiacom, morami, zemepisom, anatómiou, vierou a vzdelanosťou. Záverečná časť sa venuje dobrej vôli Stvoriteľa, morálke a zdraviu. Rukopis z roku 1813 sa vyznačuje umeleckými ilustráciami, hlavne z oblasti astronómie a zemepisu, a patrí k najreprezentatívnejším exemplárom Bašagićovej zbierky.

 

                                                                                                                                                                                 

 

Ocenenia známkovej tvorby Slovenskej pošty, a. s.:

Slovenská pošta, a.s., pravidelne získava prestížne ocenenia na medzinárodných súťažiach o najkrajšie poštové známky Európy alebo sveta. V roku 2018 sa Slovenskej pošte, a.s., podarilo získať rekordný počet ocenení. V súťaži o najkrajšiu známku sveta Nexofil Award 2018v Madride sa poštová známka Umenie: Oltár sv. Jakuba v Levoči" umiestnila na 2. mieste v kategórii „Nexofil Prize for the World Best Souvenir Sheet", tj. najlepší hárček poštovej známky na svete, pričom 2. miesto získala ešte poštová známka „500. výročie reformácie" v kategórii „Nexofil Prize for the Best Hand Engraved Stamp of the World" venovanej poštovým známkam vytvoreným technikou oceľorytiny. Za najvýznamnejšie ocenenie poštových známok v roku 2018 je možné považovať získanie zlatej medaile v súťažnej triede „A" Svetovej poštovej únie na 35. ázijskej medzinárodnej výstave MACAO 2018, ktorej sa Slovenská pošta, a.s., zúčastnila s filatelistickým exponátom „Good Idea Slovakia" prezentujúcim poštové známky vydané za posledné 3 roky. Nemenej prestížne bolo aj získanie 2. miesta v súťaži o najkrajšiu rytú známku Európskej únie „Grands prix de l’art philatélique Belge et Européen" v Bruseliza poštovú známku „500. výročie reformácie  a 2. miesto za Najlepší hárček sveta v súťaži organizovanej asociáciou štátnych tlačiarní poštových známok Government Postage Stamp Printersʼ Association v Paríži, ktorá toto prestížne ocenenie udelila emisii  poštovej známky „UMENIE: Oltár sv. Jakuba v Levoči“.  Z ďalších významných ocenení poštových známok získaných v posledných rokoch treba uviesť zisk 2. miesta v súťaži o najkrajšiu rytú známku Európskej únie „Grands prix de l’art philatélique Belge et Européen" v Bruseliza poštovú známku „450. výročie narodenia Jána Jessenia“ v roku 2017, dve 1. miesta v  súťaži „China Annual Best Foreign Stamp Poll" v Pekingu v roku 2016 vkategórii Najlepšie vytlačená známka sveta za poštovú známku Umenie: Alfons Mucha a v kategórii Najlepší dizajn hárčeka na svete za poštovú známku 550. výročie založenia Academie Istropolitany.V roku 2016 Slovenská pošta a.s., získala aj 1. miesto v súťažnej triede „A" Svetovej poštovej únie pre poštových operátorov vydávajúcich do 30 emisií poštových známok ročne na Svetovej filatelistickej výstave World Stamp Show NY2016 v New Yorku, za exponát „Baedeker: Stamp guide“. Slovenská pošta, a.s., tak obhájila prvenstvo zo Svetovej filatelistickej výstavy SINGAPORE 2015 v Singapurskej republikea zo Svetovej filatelistickej výstavy MALAYSIA 2014 rok predtým v Kuala Lumpur. Z ďalších prestížnych medzinárodných ocenení slovenských poštových známok treba uviesť ocenenie  prezidenta Francúzskej republiky „Vase de Sèvres" za najlepšiu známku Európy 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu".

 

 

Táto poštová známka získala v roku 2014 ďalšie prestížne ocenenia, či už „Nexofil Prize for the World’s best Souvenir Sheet" v súťaži o najkrajšie známky sveta v Madride za poštovú známku alebo Cenu sv. Gabriela v súťaži o najkrajšiu známku sveta s kresťanským motívom „Il Premio internazionale d’arte filatelica San Gabriele" v Legnagu pri Verone.Významným úspechom roku 2014 bolo aj obsadenie 2. miesta v súťaži o najkrajšiu rytú známku Európskej únie „Grands prix de l’art philatélique Belge et Européen" v Bruseliza poštovú známku Umenie: Martin Martinček. Z predchádzajúcich rokoch možno uviesť tieto najvýznamnejšie ocenenia Slovenskej pošty:za filatelistický exponát Stamps Tour Slovakia", prezentujúci poštové známky za posledných 5 rokov, získala 1. miestov súťažnej triede „A" na 25. kongrese svetovej poštovej únie v Dohe 2012;3. miestov súťaži o najkrajšiu známku sveta „Grand Prix de l’exposition WIPA" vo Viedni, 2012 za poštovú známku 400. výročie Žilinskej synody" (2010); 1. miestov TOP 10 najzaujímavejších športových známok sveta za rok 2010 vyhodnotené anglickým časopisom Stamp News 2011, ktoré získala poštová známka MS vo futbale 2010 či filatelistický exponátThe Slovak Stamps Times prezentujúci poštové známky vydané v rokoch 2007 – 2009, ktorý sa umiestnil na 1. mieste na Svetovej filatelistickej výstave PORTUGAL 2010 v súťažnej triede Svetovej poštovej únie.

 

O spoločnosti:

Slovenská pošta vznikla 1. januára 1993 a 1. októbra 2004 sa pretransformovala na akciovú spoločnosť so 100-percentnou účasťou štátu. V súčasnosti pôsobí ako ekonomicky samostatný a konkurencieschopný hospodársky subjekt. Slovenská pošta je popredným poskytovateľom moderných komunikačných, distribučných a platobných služieb na domácom trhu, s vytvorenými logistickými podmienkami na podnikanie v strednej a východnej Európe. Spoločnosť je dôveryhodnou inštitúciou, ktorá zohľadňuje meniace sa potreby zákazníkov a ponúka nové produkty a komplexné riešenia s pridanou hodnotou a vysokou kvalitou. Disponuje najrozsiahlejšou pobočkovou infraštruktúrou s viac ako 1540 poštami. Ratingová agentúra Moody´s udelila Slovenskej pošte v roku 2006 rating úverového rizika na úrovni Aaa.sk, čo je najvyššia možná úroveň. Odvtedy sa rating spoločnosti nemení a jeho výhľad je naďalej stabilný. Spoločnosť garantuje profesionalitu a kvalitu služieb na základe čoho v roku 2008 získala Certifikáty manažérstva kvality a environmentálneho manažérstva, zodpovedajúce požiadavkám normy STN EN ISO 9001:2001 a STN EN ISO 14001:2005. Slovenská pošta je taktiež držiteľom prestížnej ceny HR Gold za inovatívny projekt v personalistike. V roku 2013 spoločnosť získala tiež ocenenie „Národná cena SR za kvalitu 2013". Toto výnimočné ocenenie sa SP, a. s., podarilo získať aj vďaka udržaniu zamestnanosti, realizácie programu zmien a  zlepšeniu hospodárskeho výsledku. Spoločnosť po rokoch stratového hospodárenia skončila už druhý rok po sebe v pozitívnych číslach. Rok 2014 uzavrela Slovenská pošta so ziskom 4,91 mil. Eur pred zdanením. Pozitívny vplyv na hospodárenie mali predovšetkým vyššie výnosy z vybraných finančných a ostatných služieb ako napríklad e-poukaz či integrované obslužné miesta, kde poskytujeme výpisy z obchodného registra, registra trestov ako aj výpisy z listu vlastníctva. Kladný hospodársky výsledok ovplyvnil aj rastúci objem expresných zásielok, letákov a zmluvných balíkových služieb. Spoločnosť sa naďalej mení z tradičného poštového operátora na poskytovateľa širokého portfólia služieb obyvateľom, prináša prehľadnejšie balíkové produkty a pripravuje nové poistné služby.


K

 << späť
Linky