Nový šat Pevnosti v Komárne

26.02.2019 MK SR
Nový šat Pevnosti v KomárneMinisterka kultúry Ľubica Laššáková spolu so štátnym tajomníkom Konrádom Rigóm sa dnes zúčastnili slávnostného odovzdávania zrekonštruovaných priestorov našej najrozsiahlejšej kultúrnej pamiatky v Komárne, ktorej obnova sa realizuje z dotácií Ministerstva kultúry SR.

 

Primátor mesta Komárno privítal dnes ministerku Ľubicu Laššákovú v zrekonštruovanej časti Pracháreň, ktorá je súčasťou Národnej kultúrnej pamiatky „Pevnosť" v Komárne. Táto protiturecká pevnosť je najväčším opevnením na území Slovenska. Začiatky jej výstavby siahajú do polovice 16. storočia, čias tureckých nájazdov a neskôr jej rozšírenie do druhej polovice 17. storočia. Od roku 1970 je tento historický  objekt vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. 

Ministerstvo kultúry SR poskytuje finančné prostriedky na obnovu alebo reštaurovanie národných kultúrnych pamiatok prostredníctvom svojho dotačného systému v programe Obnovme si svoj dom. Mestské kultúrne stredisko v Komárne sa prihlásilo do prvého ročníka novovzniknutého dotačného podprogramu 1.6 Modernizácia a komplexná rekonštrukcia národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy v roku 2017 s projektom "Rekonštrukcia krovu a strechy kasárenskej budovy v novej pevnosti v Komárne".  Požadovaná dotácia vo výške 550 000 eur po vyhodnotení odbornou komisiou MK SR bola alokovaná v plnej výške.

Primátor mesta Béla Keszegh počas úvodného slova poďakoval všetkým, ktorí sa zaslúžili o rozsiahlu rekonštrukciu pevnosti za posledných 15 rokov. „Za tento čas sa podarilo zapísanie pamiatky do listiny kandidátov Svetového dedičstva UNESCO, prebehli rozsiahle architektonické výskumy v celom objekte, zreštaurovala sa Ferdinandova brána v Starej pevnosti. A v roku 2018 prebehla najrozsiahlejšia obnova krovu a strechy tejto najväčšej pamiatky v Slovenskej republike."  zdôraznil vo svojom príhovore.

Šéfka rezortu kultúry Ľ. Laššáková sa vo svojej reči vyjadrila, že mesto Komárno je dobrým príkladom pre iných zriaďovateľov, ako obnovovať kultúrne  pamiatky. „Ide o významnú súčasť nášho kultúrneho dedičstva. Komárňanská pevnosť je miestom, kde sa písala naša história v období bojov za kresťanské hodnoty Európy. Verím, že sa mestu podarí kompletná obnova pamiatky a nájdete v novozrekonštruovanej pevnosti aj vhodné využitie." uzavrela.

Hlavný koordinátor a odborný garant projektu Ľudovít Gráfel upresnil, že v prvom rade sa museli vymeniť poškodené časti krovu, aby sa zachovala autentickosť budovy bývalých vojenských kasární. Strecha budov bola obnovená škridlou v pôvodnej červenej farbe a boli opravené aj komíny a štíty. „Pevnosť odolala tureckým dobyvačným vojnám, patrí medzi najväčšie fortifikačné objekty na našom území a sme radi, že  550 tisíc eur  bolo využitých naplno, i keď ďalšia finančná dotácia na dokončenie komplexnej obnovy pamiatky bude nevyhnutná." upozornil všetkých prítomných. Ľ. Gráfel vyslovil na záver želanie:  „Primárnym poslaním bolo zachrániť túto pamiatku a dať možnosť na využitie jej priestorov. Ako povedala pani ministerka, veríme, že táto pamiatka dostane nový šat adekvátny jeho využitiu." V priestoroch pevnosti by mali už čoskoro návštevníci nájsť bohaté kultúrno-spoločenské vyžitie, ktoré pomôže k rozvoju tohto kraja.

 

 

 << späť
Linky