Priateľstvo Japonska a Slovenska. Súťaž o logo k 100. výročiu nadviazania diplomatických vzťahov

11.04.2019 MK SR
Priateľstvo Japonska a Slovenska. Súťaž o logo k 100. výročiu nadviazania diplomatických vzťahovSúťaž vyhlasuje Veľvyslanectvo Japonska v Slovenskej republike.

 

 

V roku 2020 uplynie 100 rokov od nadviazania diplomatických vzťahov medzi Japonskom a bývalým Československom. Dnes sú už Slovenská republika a Česká republika dve samostatné krajiny, ale i napriek tomu sme sa rozhodli pripomenúť si tento míľnik viacerými kultúrnymi podujatiami a výmennými programami, ktoré prispejú k ďalšiemu rozvoju a prehlbovaniu vzájomných vzťahov medzi našimi krajinami.

Aby sa čo najviac ľudí dozvedelo o tomto výročí, rozhodli sme sa vyhlásiť súťaž na vytvorenie oficiálneho loga jubilejného roka, ktoré bude čo najlepšie reprezentovať myšlienku priateľstva medzi Japonskom a Slovenskou republikou.

Súťaž je otvorená pre širokú verejnosť. Vyzývame tak všetkých talentovaných odvážlivcov, aby sa zapojili a zaslali svoje návrhy, z ktorých ten víťazný bude slúžiť na propagáciu tohto mimoriadneho roka. Logo bude využívané na propagačných materiáloch, web stránkach, sociálnych sieťach, v mediálnych výstupoch a na oficiálnych podujatiach organizovaných počas celého roka v Japonsku, i v Slovenskej republike.    

1.      Podmienky účasti v súťaži

Zapojiť sa môže ktokoľvek bez ohľadu na štátnu príslušnosť.

 

2.      Technické parametre a spôsob podania súťažného návrhu

1)      Vlastný, originálny návrh loga zašlite spolu s vyplnenou prihláškou na e-mailovú adresu Sekcie kultúry a Public Relations Veľvyslanectva Japonska v SR (japanslovakia2020@bv.mofa.go.jp). Správu v predmete označte „Logo k 100. výročiu / “100th Anniversary Logo“.

2)      Návrhy loga zasielajte vo formátoch: JPEG, GIF, Illustrator, Photoshop. Veľkosť súboru nesmie presiahnuť 3 MB pri minimálnom rozlíšení 300 dpi. Vytlačené logo sa musí zmestiť na papier formátu A4. (V prípade potreby sa od autorov môžu vyžadovať zmeny formátovania.)

3)      K prihláške priložte stručné vysvetlenie / popis návrhu v rozsahu max. 100 slov.

4)      Návrh loga zašlite vo farebnom vyhotovení (bez obmedzenia počtu farieb, gradácií farieb atď.). Návrh by mal byť vytlačiteľný aj v čiernobielom prevedení.

5)      Uzávierka: 20. jún 2019 (štvrtok)

6)      Prihlášky je možné podať výhradne prostredníctvom e-mailu.

 

3.      Výber

1)      Návrhy bude hodnotiť komisia zložená zo zástupcov Veľvyslanectva Japonska v Slovenskej republike, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a Bratislavského kultúrneho a informačného strediska (BKIS), ktorí následne vyberú víťaza. Dôležitými kritériami sú súlad s ideou a aplikovateľnosť.

2)      Výsledky budú zverejnené na internetových stránkach Veľvyslanectva Japonska v Slovenskej republike a stránkach ďalších zúčastnených organizácií.

3)      Výsledky súťaže budú zverejnené do konca októbra 2019.

 

4.      Všeobecné podmienky súťaže

1)      Každý autor môže do súťaže zaslať jeden návrh.

2)      Zo súťaže sú vylúčení členovia hodnotiacej komisie, zamestnanci Veľvyslanectva Japonska v Slovenskej republike a rovnako tak i ich rodinní príslušníci.  

3)      Zaslané návrhy loga alebo materiály sa súťažiacim nevracajú.

4)      Návrhy musia byť pôvodné, nikde doteraz nezverejnené a nesmú porušovať žiadne autorské práva, ochranné známky... atď. tretích strán.

5)      Zaslané návrhy, ktoré akýmkoľvek spôsobom urážajú česť, cítenie verejnosti, sú v rozpore s platnými zákonmi a predpismi alebo porušujú autorské, či iné práva tretích strán, budú automaticky diskvalifikované. V prípade, že sa niečo také dodatočne preukáže u víťazného návrhu, bude okamžite ukončené jeho používanie.

6)      Vlastníkom všetkých práv vzťahujúcim sa k zaslaným návrhom a autorských práv k víťaznému logu, bude Veľvyslanectvo Japonska v Slovenskej republike. Predkladatelia návrhov ich zaslaním súhlasia s tým, že sa vzdajú svojich autorských práv s nimi spojených.

7)      Víťazný návrh môže byť pre finálne použitie pozmenený.

8)      Víťazné logo môže byť stiahnuté z používania, ak sa dodatočne zistí, že akékoľvek informácie predložené s návrhom sú nepravdivé.

9)      Víťazný návrh v jeho konečnej podobe bude Veľvyslanectvom Japonska v Slovenskej republike poskytnuté do používania autorizovaným inštitúciám a subjektom za účelom propagácie a podpory 100. výročia nadviazania diplomatických vzťahov medzi Japonskom a bývalou Československou, dnes Slovenskou republikou.  

10)  Osobné údaje (okrem mena a štátnej príslušnosti) autorov, ktorí predkladajú návrhy loga, nebudú zverejnené, a ani poskytnuté tretím stranám bez ich súhlasu. Predkladatelia zaslaním návrhu súhlasia so spracovaním osobných údajov (GDPR) pre tejto účel a ich následnou archiváciou.

11)  S výhrou v súťaži nie je spojená žiadna finančná odmena, či mimoriadna cena.

12)  Autorom nebude zaslané potvrdenie o prijatí ich návrhu do súťaže. Kontaktovať budeme len úspešných predkladateľov a tiež nebudeme odpovedať na žiadne otázky týkajúce sa procesu posudzovania.

13)  Organizátori si vyhradzujú právo zrušiť súťaž v prípade neočakávaných udalostí.

 

Bližšie informácie:

Veľvyslanectvo Japonska v Slovenskej republike, Sekcia kultúry a PR

E-mail: japanslovakia2020@bv.mofa.go.jp

Tel. č. : +421(2)5980-0100

 

Application Form (doc, 36 kB)

 << späť
Linky