Otvorenie virtuálnej expozície digitalizovaného kultúrneho dedičstva na festivale IXPO 2019

26.04.2019 NOC
Otvorenie virtuálnej expozície digitalizovaného kultúrneho dedičstva na festivale IXPO 2019V priestoroch výstaviska technologického festivalu IXPO 2019 sa dnes konala prezentácia expozície 12 národných projektov desiatich organizácií rezortu kultúry. Hlavným výstupom projektov je digitalizácia a sprístupňovanie pamäťových a fondových inštitúcií širokej verejnosti.

 

Kultúrne dedičstvo svojou jedinečnou komplexnosťou sémantickej štruktúry predstavuje jednu z najväčších výziev pre aplikovanú informačnú vedu, kde objem, kvalita, prístupnosť poznatkov je základom vedomostne orientovanej spoločnosti. Za účelom zabezpečenia vyššej úrovne dostupnosti kvalitného digitálneho obsahu v pamäťových a fondových inštitúciách sa v roku 2012 pristúpilo k digitalizácií kultúrneho dedičstva s využitím nenávratného finančného príspevku v rámci operačného programu  Informatizácia spoločnosti, Prioritná os 2 - Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry (OPIS PO2). Projekty OPIS PO2 umožnili vybudovať na Slovensku v oblasti kultúry kompletnú infraštruktúru. Vybudovali sa digitalizačné pracoviská vo viacerých inštitúciách, ktoré zaisťujú pokračovanie digitalizácie aj po skončení projektov. Vznikli dátové úložiská, v ktorých sú zdigitalizované objekty kultúrneho dedičstva bezpečne uložené.

Významnú úlohu v procese informatizácie spoločnosti zohrávajú pamäťové a fondové inštitúcie. Ich sústavu na Slovensku tvorí 106 múzeí, 25 galérií, 3 440 knižníc, 72 archívov, 14 577 pamiatkových objektov, ktoré tvoria 9 647 nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok, 85 pamiatkových zón, 28 pamiatkových rezervácií, 5 lokalít zapísaných v Zozname svetového dedičstva. „Digitalizácia pomáha nielen zachrániť, ale i zachovať do budúcnosti obrovský potenciál kultúrneho dedičstva zhromaždený v pamäťových a fondových inštitúciách. Vo všetkých týchto inštitúciách je uchované obrovské historické, kultúrne, intelektuálne dedičstvo a práve prostredníctvom digitalizácie sa nám darí ich zachovávať aj pre budúce generácie," zdôraznila ministerka kultúry Ľubica Laššáková počas piatkového brífingu na festivale IXPO.

Výstavný stánok Slovakiana - kultúrne dedičstvo Slovenska ponúka návštevníkom festivalu počas víkendu virtuálne prehliadky galérií, výstav, národných kultúrnych pamiatok, interaktívne aplikácie digitálneho múzea, virtuálnu knižnicu a cyklus dokumentárnych filmov o digitalizácii národného a kultúrneho dedičstva v celom jeho rozsahu. V rámci digitalizácie kultúrneho dedičstva realizovaného ministerstvom kultúry vznikli jedinečné filmy o samotnej digitalizácií audiovizuálnych diel Slovenského filmového ústavu, fondu Pamiatkového úradu SR, knižnice a archívu Slovenskej národnej knižnice, zbierok Múzea SNP a Slovenskej národnej galérie. Virtuálne prehliadky a viaceré expozície sú prezentované formou krátkych filmov vo VR okuliaroch. Pripravená je virtuálna prehliadka výstavy Martin Benka, Zlatý vek Peterhofu či výstavy Múzea M.R. Štefánika. V rámci projektu Digitálne múzeum sú v priestore stánku Slovakiana prezentované jednotlivé interaktívne aplikácie, ktoré prinášajú možnosť spoznávať kultúrne dedičstvo hravou formou. Pripravené sú aj aplikácie „Živé sochy, Semenárna, Vyhľadávanie podľa tvaru či 3D vitrína – ovládaná dotykom“.

Projekt Digitálna knižnica a digitálny archív, ktorý realizovala Slovenská národná knižnica vybrala Európska komisia medzi 15 emblematických projektov, ako správne a efektívne využívať štrukturálne fondy. Národné osvetové centrum realizovalo celkovo tri národné projekty a v rámci jedného z nich bol vytvorený portál kultúry Slovakiana“, prostredníctvom ktorého si verejnosť môže zdigitalizované objekty vyhľadať, študovať a používať ich. Digitálna knižnica a portál Slovakiana sa tak stali svojím rozsahom jedinečnými projektmi aj v európskom a svetovom kontexte.

Zoznam organizácií  v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktoré realizovali projekty v rámci operačného programu OPIS PO2:

 

 << späť
Linky