Verejný odpočet hospodárenia a hodnotenia činnosti SNM za rok 2018

15.05.2019 SNM
Verejný odpočet hospodárenia  a hodnotenia činnosti SNM za rok 2018Dňa 14. mája 2019 o 10.00 h sa v sídelnej budove Slovenského národného múzea na Vajanského nábreží v Bratislave konal verejný odpočet hospodárenia a hodnotenia činnosti SNM za rok 2018. Múzeum, ako najväčšia zbierkotvorná inštitúcia na Slovensku, spravuje viac ako 100 objektov, vrátane národných kultúrnych pamiatok, 2 múzeí v prírode a viac než 4 milióny zbierkových predmetov.

 

 

Slovenské národné múzeum pokračovalo v roku 2018 v plnení cieľov spojených s realizáciou správy, ochrany a prezentácie kultúrneho dedičstva, v súlade s Plánom hlavných úloh a Zriaďovacou listinou SNM.

V roku 2018 SNM získalo 11 551 zbierkových predmetov. Nižší počet vyvažuje vysoká vedecká a historická hodnota niektorých z nich. Zbierkové predmety boli do múzea získavané rôznymi formami, od nákupu až po dar. Na nákup pridelil zriaďovateľ múzea účelové finančné prostriedky v rámci prioritných projektov. Osobitne išlo o prostriedky pre Múzeum židovskej kultúry, na potreby novo pripravovanej expozície Múzea holokaustu v Seredi. K cenným akvizíciám Historického múzea možno radiť lodný kufor TGM, bronzovú busta E. Beneša, keltské mince, historické zbrane zo 17. stor., funkcionalistickú jedáleň z 30. rokov 20. stor. a iné. Múzeá v Martine okrem iného nadobudli kolekcie ľudového odevu a textilu z regiónu Turiec, hračiek a vianočných ozdôb, zariadenia zvonkárskej dielne zo Zázrivej, v zbierke kultúrnej histórie keramiky a skla z druhej polovice 20. stor. K najhodnotnejším akvizíciám Hudobného múzea patria napríklad husle Thir. Múzeum Červený Kameň získalo vzácne slnečné hodiny z roku 1779. Prírodovedné múzeumzískalo kúpou celkovo 3 371 ks zbierkových predmetov, z toho napríklad vzácny meteorit Smolenice. K hodnotným akvizíciám Spišského múzea patria najmä staré medirytiny – Rodostrom uhorských panovníkov z roku 1622, Korunovácia Leopolda I., veduta Bratislavy (po roku 1655), dve medirytiny z roku 1550 s mytologickou tematikou. Hlavnou prioritou Múzea kultúry Maďarov na Slovensku bola akvizícia zbierkových predmetov do novo pripravovanej expozície v Bratislave. Hodnotné akvizície, financované z prioritného projektu získal aj Archív SNM. Ide najmä o pozostalosť M. M. Harminca, stredoveké kalendáre, pre pracovisko v Martine pozostalosť muzeológa a etnografa Š. Mruškoviča. 


V odbornej evidencii múzea pribudlo 3 345 záznamov v prvostupňovej evidencii a bolo skatalogizovaných 33 652 zbierkových predmetov. Na vysoký počet skatalogizovaných predmetov kladie vedenie SNM zvýšený dôraz aj v súvislosti s výsledkami komplexnej revízie zbierkového fondu. V oblasti uloženia zbierkových predmetov, napriek čiastkovým zlepšeniam, naďalej pretrvávajú najmä kapacitné problémy v špecializovaných múzeách: v Archeologickom múzeu, Prírodovednom múzeu, aj v Historickom múzeu. Riešením je rekonštrukcia objektu bývalej Obväzovne v areáli Múzea holokaustu v Seredi, kde sa plánuje výstavba nového depozitára pre Historické múzeum. Nevyhovujúci je stavebno-technický stav objektov – depozitárov, napr. Hudobného múzea v Dolnej Krupej, Múzeá v Martine v objektoch v Múzeu slovenskej dediny, objektu sídelnej budovy a Prírodovedného múzea v Bratislave. V múzeách SNM bolo odborne ošetrených celkom 10 433 ks zbierkových predmetov. V Múzeách v Martine sa na základe účelového príspevku MK SR zreštaurovali zbierkové predmety z pozostalosti M. R. Štefánika v rozsahu 197 ks (časť osobných odevných súčiastok a predmetov, ktoré boli súčasťou jeho parížskeho bytu). Múzeum Betliarzabezpečovalo odborné ošetrenie zbierkových predmetov zo zbierkového fondu hradu Krásna Hôrka, celkovo 32 ks historických textílii, pokračovalo reštaurovanie historického nábytku z Rákócziho traktu (23 ks), 26 ks zbraní a ďalších predmetov na báze kovov, ktoré reštauruje Metodické centrum konzervace TM v Brne.Reštaurátorské pracovisko Historického múzea v Podunajských Biskupiciach je už niekoľko rokov priestorovo poddimenzované. Je nevyhnutné vybudovať nové, alebo rekonštruovať súčasné priestory a postaviť ďalší objekt. Z kapacitných a personálnych dôvodov nemôže múzeum pokryť ošetrenie viacerých druhov materiálov. Z uvedených dôvodov zadávalo reštaurovanie a konzervovanie do externého prostredia.

V roku 2018 SNM riešilo 220 vedecko-výskumných úloh, najviac Archeologické múzeum, kde vysoký počet úloh tvoria záchranné archeologické výskumy. Špecializované múzeá spolupracovali na riešení 6 medzi –inštitucionálnych projektov. Výsledky výskumov boli prezentované ako samostatné publikácie, väčšina výsledkov VVČ vo forme štúdií v odbornej tlači, najmä v zborníkov SNM – Archeológia, SNM – Etnografia,  ACTA RERUM NATURALIUM MUSEI NATIONALIS SLOVACI – Zborník Slovenského národného múzea – Prírodné vedy.

SNM v roku 2018 sprístupňovalo celkovo 57 expozícií. Otvorila sa nová expozícia – Klenotnica v Korunnej veži Bratislavského hradu. V septembri bola sprístupnená časť expozície Slovenská národná rada v toku času – Dom A. Kolényovej. Menšie nové expozičné celky pripravilo aj Múzeum Bojnice. Historické múzeum pokračovalo v prípravách druhej etapy Národnej historickej expozície a ďalších expozičných celkov na Bratislavskom hrade. Pokračovala realizácia ďalšej časti novej expozície pre Múzeum SNR v Myjave a finalizovala sa príprava antropologickej expozície Prírodovedného múzea. Významnou súčasťou prezentačných aktivít múzea sú výstavy, ktoré zvyšujú jeho atraktivitu pre verejnosť. SNM v roku 2018 ponúklo verejnosti 171 výstav. Najvýznamnejším výstavným projektom roku bola výstava Česko-slovenská/Slovensko-česká výstava, sprístupnená v apríli 2018 na Bratislavskom hrade. Išlo o nosný projekt k 100. výročiu vzniku Československej republiky a tzv. osmičkových výročí. V duchu výročia sa niesli aj ďalšie výstavy napr. výstava „...čo sme dali Slovenskému národnému múzeu, dali sme národu slovenskému",výstava Obraz a pieseň venovaná osobnosti K. Plicku a výstava k jubileu národného umelca Martina Benku na Bratislavskom hrade (výstava Múzeí v Martine), výstava Levoča – Lőcse 1918 – Levoča 1919 z produkcie Spišského múzea v Levoči. Veľkú pozornosť vzbudila výstava Zlatý vek Peterhofu. Od Petra I. po Katarínu II. Vďaka príťažlivým výstavným titulom výrazne stúpla v minulom roku návštevnosť Historického múzea. Zároveň bolo v múzeách SNM zrealizovaných 2 783 kultúrno-vzdelávacích podujatí, vrátane odborných lektorských výkladov v expozíciách a na výstavách. Mnohé z nich si získali popularitu verejnosti a majú nadregionálny charakter, napr.: Festival duchov a strašidiel v Bojniciach, burzy starožitností na hrade Červený Kameň, Národopisné leto v Múzeu slovenskej dediny v Martine. Zvýšenú pozornosť venujú múzejní pedagógovia práci so školami (najmä Historické múzeum, Archeologické múzeum, Prírodovedné múzeum, Múzeum židovskej kultúry, pracoviská v Martine a v Múzeu bábkarských kultúr a hračiek na Modrom Kameni. V roku 2018 pokračoval dlhodobý projekt Škola v múzeu s podporou z Nadácie Poštovej banky. Pri realizácii jednotlivých projektov sa kladie dôraz na kreativitu žiakov, individuálny prístup k účastníkom, využívanie netradičných aktivít (letné tábory pre deti), čo zabezpečujú múzejní pedagógovia a lektori múzeí. Počas prázdnin múzeá SNM pripravili tábory pre deti, ktoré sa konali na hrade Červený Kameň, v Múzeu slovenskej dediny v Martine a v Bratislave. Najvýznamnejším podujatím bola Noc múzeí a galérií 2018, počas ktorej  navštívilo expozície SNM len v Bratislave viac ako 10 000 návštevníkov.

 

V oblasti edičnej činnosti pokračovalo múzeum vo vydávaní periodík, monografií a katalógov k výstavám. Spolu bolo vydaných, alebo pripravených na vydanie 21 edičných titulov, vrátane Encyklopédie spravodlivých medzi národmi II. Múzeum vydalo aj dve periodiká so štvrťročnou periodicitou, ako aj drobné tlače k výstavám.

Celková návštevnosť za rok 2018 je 1 227 428 návštevníkov. V porovnaní s predchádzajúcim rokom návštevnosť stúpla, najmä počet zahraničných návštevníkov a detí a mládeže do 18 rokov. Vysoký nárast návštevnosti zaznamenalo Historické múzeum na Bratislavskom hrade, ktoré počas celého roka ponúkalo atraktívne výstavy, čím sa Bratislavský hrad stal najnavštevovanejším múzejným pracoviskom v Bratislave. Prvenstvo v rámci Slovenska patrí Spišskému hradu (Spišské múzeum), druhým bolo múzeum Bojnice. Zo štatistík je zrejmé, že medzi návštevnícky najatraktívnejšie patria hrady a zámky a populárne sú aj múzeá v prírode. Motívom k návšteve býva otvorenie novej expozície po rekonštrukcii múzea.


Múzeum pokračovalo aj v zabezpečovaní realizácie metodických, poradenských, koordinačných a vzdelávacích činností, najmä prostredníctvom špecializovaného pracoviska Muzeologického kabinetu:  školiace aktivity pre užívateľov softwaru ESEZ 4G pre odbornú evidenciu zbierkových predmetov, spolupráca s NOC pri tvorbe portálu SLOVAKIANA, metodická pomoc pre zakladateľov múzeí. Súčasťou metodickej a vzdelávacej činnosti SNM je aj realizácia už II. ročníka štúdia Múzejná pedagogika, akreditovaného Ministerstvom školstva SR. SNM pokračovalo aj vo výkone odborných knižničných činností, knižnice v múzeách SNM získali 3 557 knižničných jednotiek. Archív SNM umožňoval bádateľom prístup k archívnym dokumentom na študijné, vedecké a prevádzkové účely a vo vedecko-výskumnej práci.

Z najväčších investičných projektov SNM pokračovalo v obnove hradu Krásna Hôrka (Múzeum Betliar), rekonštrukcii románskeho a západného paláca Spišského hradu (Spišské múzeum), zriadení Múzea holokaustu v Seredi (Múzeum židovskej kultúry) ako aj rekonštrukcii torzálnej architektúry hradu Modrý Kameň (Múzeum bábkarských kultúr a hračiek).

 << späť
Linky