Poznáme Múzeum roka 2018 a laureátov Ceny Andreja Kmeťa

17.06.2019 MK SR
Poznáme Múzeum roka 2018 a laureátov Ceny Andreja Kmeťa Vo Dvorane Ministerstva kultúry SR sa dnes uskutočnilo slávnostné odovzdávanie titulu Múzeum roka 2018 a vyhlasovanie výsledkov Ceny Andreja Kmeťa. Za najlepšie múzeum na Slovensku v uplynulom roku bolo vyhlásené Múzeum mesta Bratislavy a prestížnu Cenu Andreja Kmeťa získalo šesť významných osobností z oblasti múzeí, galérií a folkloristiky. Ocenenia odovzdala ministerka kultúry Ľubica Laššáková.

 

 

16. ročník súťaže Múzeum roka/Galéria roka dnes spoznal svojho víťaza v kategórii Múzeum roka 2018. Odborná porota navrhla za výnimočné výsledky a odbornú činnosť oceniť týmto titulom Múzeum mesta Bratislavy – mestské múzeum zamerané na históriu, archeológiu, dejiny kultúry a umenia, numizmatiku, etnografiu, farmáciu, umelecké remeslá, vedu a techniku.

Múzeum zaujalo porotu najmä:

-  zreštaurovaním súboru fotografií z pozostalosti Jána Nepomuka Batku. Projekt bol zameraný na odborné ošetrenie súboru 250 historických fotografií, ktorý je súčasťou rozsiahlej a svojim charakterom unikátnej fotografickej pozostalosti bratislavského (prešporského) mestského archivára a organizátora kultúrneho a najmä hudobného života v meste v druhej polovici a na začiatku 20. storočia,

-  výstavou Generácia generáciám. Výstava bola venovaná 150. výročiu založenia Múzea mesta Bratislavy. Približovala kontext dejín múzea v spoločensko-politických zmenách, ktorými prechádzala Bratislava,

-   projektom Venujte 30 minút slávy Múzeu mesta Bratislavy. Ide o cyklus podujatí, ktorý  predstavil 10 tematických múzeí, ktoré sú súčasťou Múzea mesta Bratislavy, novou kombinovanou prezentáciou počas celého roka 2018.

 

Ministerka kultúry Ľubica Laššáková slávnostne ocenila aj šiestich laureátov Ceny Andreja Kmeťa. Na základe nominácie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, Zväzu múzeí na Slovensku, Rady galérií Slovenska a Rady na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstvaodovzdala cenu týmto osobnostiam:

Mgr. Helene NĚMCOVEJ za ochranu a obnovu kultúrneho dedičstva v oblasti vedy o výtvarnom umení a múzejníctve a rozvoj regionálnej umeleckej histórie,

Mgr. Danici ZMETÁKOVEJ za záchranu, odborné spracovanie a publikovanie zbierok a diel výtvarného umenia 19. a prvej polovice 20. storočia,

Mgr. Jozefa MORAVČÍKOVI za celoživotný prínos k ochrane a uchovaniu archeologického kultúrneho dedičstva,

PhDr. Klaudii BUGANOVEJ za dlhoročnú odbornú prácu v oblasti etnológie,  významnú publikačnú činnosť a popularizáciu výsledkov výskumu,

PhDr. Stanislavovi DÚŽEKOVI, CSc. za významný prínos pre slovenskú etnochoreológiu v oblasti výskumu, dokumentácie a prezentácie tradičného ľudového tanca.

PhDr. Soni BURLASOVEJ, DrSc. za významný prínos pre slovenskú folkloristiku v oblasti výskumu ľudovej  piesne ako súčasti nehmotného kultúrneho dedičstva.

Úprimne ma teší, že je medzi nami nemálo tých, ktorí svojou prácou, odbornou činnosťou, výskumom a starostlivosťou zveľaďujú naše kultúrne dedičstvo. Je to náš nenahraditeľný zdroj informácií o živote ľudí, o ich práci, historickom vývoji remesiel,  o tradíciách a umení,“ skonštatovala vo svojom príhovore ministerka.

Informácia

Titul Múzeum roka 2018  je udeľovaný za výnimočné výsledky, ktoré múzeá dosiahli vo svojej odbornej činnosti v hodnotenom období od 1. januára do 31. december 2018. Hodnotia sa významné artefakty do zbierkového fondu súťažiaceho, úroveň výskumnej činnosť, postup pri zlepšení ochrany zbierok a pri zreštaurovaní významných diel zo zbierkového fondu. Kritériom posudzovania je aj úroveň expozícií, realizovaných výstav, vydaných publikácií a propagačných materiálov a taktiež záujem verejnosti o podujatia a ich mediálna propagácia.

 

Cena Andreja Kmeťa  sa udeľuje najmä za vedecké práce významne pomáhajúce odbornému rastu slovenského múzejníctva a galeristiky, etnografie a folkloristiky, za celoživotnú, resp. mnohoročnú odbornú prácu v múzejníctve a galeristike alebo v oblasti etnografie a folkloristiky a za aktivitu prispievajúcu k rozvoju, ochrane, uchovaniu a využívaniu kultúrneho dedičstva.

 

Slávnostné udelenie titulu Galéria roka 2018 v rámci súťažeMúzeum roka/Galéria roka sa uskutoční 28. júna 2019 v Dvorane MK SR spolu s vyhlásením výsledkov súťaže Knižnica roka 2018.

 

 

Fotozdroj: TASR

Fotogaléria

 << späť
Linky