Vláda schválila prelomový dokument v oblasti rozvoja miestnej a regionálnej kultúry

26.06.2019 MK SR
Vláda schválila prelomový dokument v oblasti rozvoja miestnej a regionálnej kultúryZ iniciatívy ministerky kultúry SR Ľubice Laššákovej vláda na včerajšom rokovaní odobrila Koncepciu Stratégie rozvoja miestnej a regionálnej kultúry a kultúry národnostných menšín Slovenskej republiky do roku 2030. Schváleným dokumentom rezort kultúry vytvára dlhodobejší plán na zásadnú pozitívnu zmenu v rozvoji kultúry v našich regiónoch. Koncepcia jednak stanovuje priority pre podporu a udržateľný rozvoj miestnej a regionálnej kultúry a kultúry národnostných menšín na Slovensku a zároveň predstavuje obsahové východisko pre komplexnú Stratégiu v tejto oblasti, ktorá doposiaľ chýbala.

 

 

Výsledkom výjazdového rokovania vlády v Stropkove je aj schválenie materiálu „Koncepcia Stratégie rozvoja miestnej a regionálnej kultúry a kultúry národnostných menšín Slovenskej republiky do roku 2030" z dielne Ministerstva kultúry SR. Koncepcia vychádza zo zámeru vlády deklarovanom v Programovom vyhlásení vlády SR podporiť a vytvoriť podmienky pre ochranu, podporu a rozvoj nehmotného kultúrneho dedičstva a tradičnej ľudovej kultúry. Primárnym cieľom dokumentu je vytvoriť dlhodobý a systémový plán na rozvoj kultúry a dostať ju tak do popredia spoločenského záujmu vo všetkých kútoch Slovenska. Ministerstvo kultúry chce dosiahnuť túto zmenu hlavne posilnením regionálnej kultúry, jasnejším stanovením priorít a vyčlením väčšieho množstva finančných prostriedkov pre kultúru.

Medzi hlavné priority ministerstva patrí zlepšenie kvality verejných knižníc, vytvorenie legislatívneho rámca na zabezpečenie rozvoja kultúry národnostných menšín, vytvorenie nástrojov na koordináciu a optimalizáciu výkonu odborných činností regionálnych kultúrnych inštitúcií, rozšírenie regionálnych aktivít rezortných organizácií a intenzifikácia ochrany pamiatkového fondu. Strategickým cieľom rezortu kultúry je posilniť kultúrne centrá, aby sa stali skutočným príťažlivým miestom na vzdelávanie, vytváranie kultúrneho prostredia a hrdosti občanov nášho štátu.

Koncepcia zároveň poukazuje, že kultúrny rozvoj nie je možný za súčasnej finančnej poddimenzovanosti kultúrneho odvetvia. Dokument preto prízvukuje nevyhnutnosť lepšieho finančného ohodnotenia všetkých pracovníkov v kultúre, lepšie využitie európskych podporných finančných nástrojov a grantových a podporných programov, navýšenie rozpočtu grantov na podporu regionálnej kultúry a na kultúru národnostných menšín, ako aj vyššie finančné prostriedky pre dotačné programy ministerstva kultúry.

Koncepcia slúži ako podklad k vytvoreniu komplexnej „Stratégie rozvoja miestnej a regionálnej kultúry a kultúry národnostných menšín Slovenskej republiky do roku 2030", ktorú vláda vo svojom uznesení uložila ministerstvu kultúry predložiť do 31. decembra 2020. Konkrétne ustanovenia, vrátane finančného zabezpečenia, budú tak špecifikované až v samotnej Stratégii.

 

„Koncepcia mapuje súčasný stav, najmä silné a slabé stránky problematiky a ponúka súhrn návrhov, opatrení a cieľov, ktoré budú v stratégii rozpracované odborníkmi," vyhlásila ministerka Ľ. Laššáková. 

 

 << späť
Linky