Informácia o dodržiavaní zákona o štátnom jazyku v rámci zverejňovania predvolebných veľkoplošných plagátov

02.07.2019 MK SR
Informácia o dodržiavaní zákona o štátnom jazyku v rámci zverejňovania predvolebných veľkoplošných plagátovMinisterstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len MK SR) je ústredným orgánom štátnej správy v oblasti štátneho jazyka podľa § 18 ods. 1 pís. a) zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. V súlade s § 9 zákona NR SR č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štátnom jazyku“) vykonáva dohľad nad dodržiavaním uvedeného zákona vrátane prvostupňového rozhodovania v správnom konaní.

 

Postavenie slovenského jazyka ako štátneho jazyka ustanovuje Ústava Slovenskej republiky v čl. 6 ods. 1. Paragraf 1 zákona o štátnom jazyku upravuje prednostné postavenie slovenského jazyka pred ostatnými jazykmi používanými na území Slovenskej republiky, čo garantuje občanom Slovenskej republiky, že základným komunikačným prostriedkom vo všetkých oblastiach verejného styku na území našej republiky je slovenský jazyk.

Na MK SR sú stále častejšie doručované podnety a sťažnosti, v ktorých občania upozorňujú na porušovanie zákona o štátnom jazyku pri zverejňovaní informácií určených pre verejnosť na predvolebných veľkoplošných plagátoch na verejne prístupných miestach. Občania žiadajú, aby príslušné aktivity niektorých subjektov pôsobiacich v oblasti reklamy a marketingu boli uvedené do súladu so zákonom o štátnom jazyku.

Podľa § 8 ods. 6 zákona o štátnom jazyku sa „všetky nápisy, reklamy a oznamy určené na informovanie verejnosti, najmä v predajniach, na športoviskách, v reštauračných zariadeniach, na uliciach, pri cestách a nad nimi, na letiskách, autobusových staniciach a železničných staniciach, vo vozidlách verejnej dopravy uvádzajú v štátnom jazyku". Tým je podľa Ústavy Slovenskej republiky slovenský jazyk. Použitie iného jazyka sa nevylučuje, ak je cudzojazyčný text obsahovo totožný s textom v štátnom jazyku a uvádza sa rovnakým alebo menším písmom ako text v štátnom jazyku. V nápisoch a oznamoch určených na informovanie verejnosti v jazyku národnostnej menšiny a v štátnom jazyku v obciach, kde sa v úradnom styku používa jazyk tejto národnostnej menšiny podľa osobitného predpisu, a v reklame sa poradie textov neurčuje. Z uvedeného vyplýva, že iný postup je v rozpore so zákonom o štátnom jazyku.

Ak dôjde k porušeniu príslušných ustanovení zákona o štátnom jazyku, MK SR je povinné upozorniť na to právnické osoby a fyzické osoby a je oprávnené žiadať odstránenie protiprávneho stavu alebo vykonanie nápravy zistených nedostatkov. Touto informáciou o dodržiavaní zákona o štátnom jazyku chce byť MK SR nápomocné a predísť prípadným nedorozumeniam.

 << späť
Linky