Ministerka kultúry vymenovala nových členov Rady Slovenského filmového ústavu

16.07.2019
Ministerka kultúry vymenovala nových členov Rady Slovenského filmového ústavuRada Slovenského filmového ústavu (SFÚ) pracuje od 11. júla 2019 v novom zložení. Jej štyroch nových členov vymenovala ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková na základe zákona č. 40/2015 Z.z. o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Orgánmi SFÚ sú Rada SFÚ, generálny riaditeľ a komisia pre audiovizuálne dedičstvo.

 

Nová rada pôsobí v zložení JUDr. Marta Franková a JUDr. Oľga Davalová zo sekcie médií, audiovízie a autorského práva MK SR, prof. Marek Leščák, ArtD., PhDr. Peter Maráky a prof. Martin Šulík, ArtD. Rada SFÚ má päť členov, funkčné obdobie jej členov je štvorročné.

 

Rada SFÚ dohliada na dodržiavanie poslania a činností vyplývajúcich SFÚ zo zákona o audiovízii. Dohliada tiež na hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť nakladania s verejnými prostriedkami SFÚ a na nakladanie s majetkom štátu v správe SFÚ. Volí a odvoláva generálneho riaditeľa, schvaľuje dlhodobé plány, návrh rozpočtu a koncepcie rozvoja SFÚ. Tvoria ju dvaja štátni zamestnanci ministerstva, jeden odborník za oblasť propagácie a prezentácie audiovízie, jeden odborník za oblasť ochrany a obnovy a sprístupňovania kultúrneho dedičstva a jeden odborník za oblasť vedeckej a výskumnej činnosti.

 

Rada SFÚ bola po prvýkrát konštituovaná na základe zákona č. 343/2007 Z.z. o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (audiovizuálny zákon) účinného od 1. januára 2008, v súlade so štatútom SFÚ vydaným ministrom kultúry SR s účinnosťou od 1. februára 2008. V minulosti jej členmi boli Ing. František Gyárfáš, PhDr. Jozef Heriban, Mgr. Peter Jaroš, Mgr. art. Petra Kolevská, Mgr. Miloslav Luther, prof. PhDr. Peter Michalovič, prof. Martin Šmatlák, PhD., prof. Ondrej Šulaj, Ing. Helena Würflová a Mgr. Miroslav Ulman.

 

Uznesenia Rady SFÚ sú zverejnené na internetovej stránke SFÚ:

http://www.sfu.sk/slovensky-filmovy-ustav-o-nas/organizacna-struktura/rada-sfu

 << späť
Linky