Elvíra Antalová 1924-2011, Eduard Antal 1929-2011. Výber z diela a Spomienky

30.09.2019 SVU
Elvíra Antalová 1924-2011, Eduard Antal 1929-2011. Výber z diela a Spomienky je názov výstavy manželov, maliarov a vysokoškolských profesorov Elvíry Antalovej (Vysoká škola výtvarných umení) a Eduarda Antala (Fa¬kulta architektúry STU). Výstava sa koná pri príležitosti nedožitých jubileí umelcov, 1.-20. októbra 2019 vo výstavných priestoroch Slo¬venskej výtvarnej únie - Galéria UMELKA, Bratislava, Dostojevského rad 2.

 

 

Manželia Antalovci absolvovali štúdiá maliarstva a pedagogiky v Bra­tislave, kde aj s rodinou žili. Boli členmi Zväzu slovenských výtvar­ných umelcov, Slovenskej výtvarnej únie, Umeleckej besedy slovenskej, Spoločnosti voľných výtvarných umelcov i Skupiny 66, Eduard Antal členom Klubu konkrétistov a medzinárodného hnutia MADI. Popri pedagogic­kej práci to bola aj celoživotná výtvarná tvorba: Maľba, kresba, pa­stely, akvarely, slepotlače... Spoločné boli od začiatku 50. rokov ich realistické, krajinárske inšpirácie. Príroda, vidiek i mesto. Portré­ty a zátišia, témy divadla, pantomímy, poetické, fantazijné vízie i symbolika stromov. V novom čase a priestore otvorených 60. rokov sa postupne vyhranili dve autorské koncepcie. Elvíra Antalová ostala verná krajine. Štylizovanej v pevných tvaroch, líniách a kon­túrach s výrazným koloritom farieb i vnútorným svetlom krajiny reál­nej, realistickej i mentálnej. Eduard Antal vytvoril jedinečnú podobu svojej geometrickej abstrakcie a konštruktivistických kompozícií zna­kov a symbolov. Tvarov, plôch i ornamentov, jemných maliarskych relié­fov bielej na bielej vo formátoch archetypových štvorcov.

V  slovenskej výtvarnej moderne druhej polovice 20. storočia a do ro­ku 2011, bolo manželia Antalovci výrazným príkladom zrelej, vysoko kva­litnej, autorsky vyhranenej tvorby svojského štýlu a formy. Boli prí­kladom profesionality i stavovskej maliarskej a pedagogickej činnosti i rodinného a manželského spolužitia. Od roku 1959 usporiadali viaceré spoločné výstavy. Tá súčasná je aj spomienkou aj poctou ich diela a tvorby.

V  rámci tejto výstavy bude vydaná prvá monografia Elvíry Antalovej. Jej autorom je kurátor výstavy Bohumír Bachratý. Na príprave a reali­zácii výstavy a monografie spolupracovali dcéra Ing. arch. Zuzana Duchoňová, PhD. s manželom Ing. arch. Miroslav Duchoňom.

 

 

 << späť
Linky