Štátna vedecká knižnica v Prešove sa stala laureátom ocenenia Roma Spirit pre rok 2019 v kategórii kultúra.

04.12.2019 ŠVK v Prešove
Štátna vedecká knižnica v Prešove sa stala laureátom ocenenia Roma Spirit pre rok 2019 v kategórii kultúra. Vyhlasovateľom 11. ročníka boli mimovládna organizácia Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC), Rozhlas a televízia Slovenska a Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity.

 

Ocenenie Roma Spirit je verejné ocenenie jednotlivcov a organizácií, ktorí svojou každodennou prácou prispievajú k zlepšeniu postavenia Rómov na Slovensku, prezentujú pozitívny prínos v prospech rómskeho etnika a podporujú integráciu rómskej menšiny do spoločnosti z národného i medzinárodného hľadiska. Ocenenie a prezentácia pozitívnych príkladov sú motiváciou pre ďalšie subjekty a inšpiráciou pre tých, ktorí sa podieľajú na riešení rómskej problematiky a majú výrazný dopad na verejnú mienku.

Prípravný výbor vybral 21 finalistov zo 176 právoplatne prijatých nominácií v siedmich kategóriách. Následne medzinárodná porota v zložení Joachim Becker (veľvyslanec Spolkovej republiky Nemecko v SR), Basharat Tahit Quraishi (generálny tajomník EMISCO), Barbara Illková (generálna riaditeľka Sekcie medzinárodnoprávnej, konzulárnej a krízového manažmentu MZVEZ SR), Isabela Mihalache (referentka ENAR), Dana Pavel Doghi (hlavný radca Úradu OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva) a Irina Spataru (členka správnej rady Romano Centro) a Porota Čin roka vybrali laureátov v kategóriách: Mimovládna organizácia, Spoločnosť a zamestnávateľ, Obec a mesto, Osobnosť,  Médiá, Kultúra a Čin roka.

Štátna vedecká knižnica v Prešove, ktorá je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR, získala ocenenie za aktivity dokumentačno-informačného centra rómskej kultúry, pracoviska, ktoré je výsledkom národného projektu podporeného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti, prioritná os 2 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry.

Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry dokumentuje a prezentuje rómske kultúrne dedičstvo v oblasti hudby, orálnej histórie, literatúry, hudby, spevu, tanca, divadla, remesiel a výtvarného umenia. Zaznamenáva živé prejavy rómskej kultúry a spracováva ich do digitálnej podoby, ktorú prezentuje na vlastnom portáli, aj na portáli Slovakiana.

 

Zdroj: Štátna vedecká knižnica v Prešove

 << späť
Linky