Výberové konanie na obsadenie funkcie generálneho riaditeľa Štátneho divadla Košice

15.01.2020
Výberové konanie na obsadenie funkcie generálneho riaditeľa Štátneho divadla KošiceMinisterstvo kultúry SR vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie generálneho riaditeľa Štátneho divadla Košice.

 

 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

so sídlom Nám. SNP 33, 813 31 Bratislava 1

 

vyhlasuje

 

podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 103/2014 Z. z. o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

výberové konanie

 

na obsadenie funkcie

generálny riaditeľ Štátneho divadla Košice,

 

príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, sídlo organizácie: Štátne divadlo Košice, Hlavná ul. č. 58, 042 77  Košice.

 

Kvalifikačné predpoklady:

-          vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

 

Ďalšie požadované predpoklady:

-          bezúhonnosť,

-          spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu.

 

Iné kritériá a požiadavky:

-          odborná a riadiaca prax nepretržite najmenej tri roky (riadiacou praxou sa rozumie vykonávanie funkcie vedúceho zamestnanca v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov),

-          všeobecný prehľad z oblasti kultúry a divadelného umenia,

-          aktívna znalosť anglického jazyka, znalosť ďalšieho svetového jazyka je výhodou,

-          znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov z oblasti kultúry, divadla, umenia, autorského práva a činnosti príspevkovej organizácie, správy majetku štátu a súvisiacich právnych predpisov (zákon NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu  v znení neskorších predpisov, zákon č. 523/2004 Z. z.orozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 103/2014 Z. z. o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov),

-          znalosť vnútorných predpisov Štátneho divadla Košice zverejnených na webovom sídle organizácie www.sdke.sk,

-          predloženie písomného materiálu Koncepcia riadenia a rozvoja Štátneho divadla Košice  do roku 2025 (s dôrazom aj na jednotlivé umelecké súbory, umelecké dielne, ekonomické záležitosti, marketing a ľudské zdroje) v rozsahu maximálne 20 strán formátu A4 a s podpisom autora,

-          skúsenosti so spoluprácou s domácimi a zahraničnými kultúrnymi, divadelnými, hudobným, tanečnými a ďalšími umeleckými inštitúciami,

-          znalosť práce s PC,

-          riadiace, organizačné a manažérske schopnosti, tvorivosť, komunikatívnosť, flexibilita.

 

Požadované doklady a prílohy: *

-          žiadosť o zaradenie do výberového konania,

-          profesijný štruktúrovaný životopis (aj s uvedením riadiacej praxe),

-          výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace (ak doklad nebol vydaný príslušným orgánom v SR, musí byť doložené vyjadrenie príslušného orgánu SR o súlade obsahu dokladu s predpismi platnými v SR),

-          overená kópia diplomu, vysvedčenia alebo iného rovnocenného dokladu, ktorým uchádzač preukazuje dosiahnutie požadovaného stupňa vzdelania podľa zákona
č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ak doklad nebol vydaný vysokou školou v SR, musí byť doložené vyjadrenie príslušného orgánu SR o dosiahnutom stupni vzdelania podľa predpisov platných v SR),

-          kópiu vysvedčenia alebo diplomu o vykonaní jazykovej skúšky z príslušného vzdelávacieho zariadenia alebo dokladu o štúdiu v zahraničí, medzinárodne uznávaného certifikátu alebo diplomu o ovládaní cudzieho jazyka (angličtina) alebo čestné vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka (angličtina),

-          písomné čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,

-          písomný materiál Koncepcia riadenia a rozvoja Štátneho divadla Košice do roku 2025 (s dôrazom aj na jednotlivé umelecké súbory, umelecké dielne, ekonomické záležitosti, marketing a ľudské zdroje) v rozsahu maximálne 20 strán formátu A4,

-          osobné údaje uchádzača budú spracované v súlade s prevádzkovateľom – Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Námestie SNP 33, 81331 Bratislava – v súlade s článkom 6 ods. 1, písm. b)  Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov),

-          písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v žiadosti, v diplome, vo vysvedčení alebo v inom predloženom doklade alebo listine.

 

* Nepriloženie niektorého z požadovaných dokladov a príloh v určenom termíne je dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania. Na doklady a prílohy predložené po určenom termíne sa neprihliada.

 

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi a prílohami je potrebné doručiť osobne do podateľne Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na Námestí SNP 33 v Bratislave alebo poštou na adresu: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, osobný úrad, Nám. SNP 33, 813 31 Bratislava 1 v zalepenej obálke označenej heslom „Výberové konanie – Štátne divadlo Košice – NEOTVÁRAŤ“ najneskôr do 20. februára 2020. Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke, resp. dátum podania v podateľni Ministerstva kultúry SR (podateľňa  je otvorená v pracovných dňoch v čase 8.00 – 12.00 h a 12.30 – 15.00 h).

 

Uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady, ďalšie požadované predpoklady a predložia v určenom termíne všetky požadované doklady a prílohy, budú na výberové konanie pozvaní písomne najmenej 7 kalendárnych dní pred jeho začatím.

 

Bližšie informácie poskytne Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, osobný úrad, tel. č. 02/20482 212, e-mail: andrea.legatova@culture.gov.sk.

 << späť
Linky