Prípravy výzvy na dotácie pre znevýhodnené skupiny sú v závere

14.05.2020
Prípravy výzvy na dotácie pre znevýhodnené skupiny sú v závereMinisterstvo kultúry SR intenzívne pripravuje znenie výzvy na dotácie v programe Kultúra znevýhodnených skupín na tento rok. Výzvu zverejní v najbližších týždňoch. Záujemcovia o dotáciu z programu si tak už môžu začať pripravovať potrebné podklady.

Program je zameraný na podporu kultúrnych aktivít osôb so zdravotným postihnutím – s  telesným, mentálnym, zrakovým, sluchovým postihnutím, vrátane osôb s psychickými ochoreniami a ochrany duševného zdravia, seniorov, deti a mládeže ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením, ľudí vracajúcich sa z výkonu trestu, osôb bez práce, osôb bez domova. Okrem toho je venovaný  podpore rodovej rovnosti, prevencii a eliminácii všetkých foriem násilia a medzi iným výchove k tolerancii.

Určený nie je na prezentáciu kultúry národnostných menšín. Projekty tohto typu podporuje od roku 2018 Fond na podporu kultúry národnostných menšín.

Zámerom dlhodobej iniciatívy MK SR je, aby dotačná agenda programu Kultúra znevýhodnených skupín bola funkčným, podľa potrieb žiadateľov variabilnejším a  efektívnejším finančným nástrojom, ktorý bude slúžiť zveľaďovaniu kultúry znevýhodnených skupín obyvateľstva rešpektujúc ich kultúrne práva, ako aj aktuálne legislatívne normy SR a EÚ.

 << späť
Linky