Dotácie ministerstva kultúry pokračujú aj v čase COVID-19

26.05.2020
Dotácie ministerstva kultúry pokračujú aj v čase COVID-19Ministerka kultúry Natália Milanová podpísala zmluvy podprogramov - 1.1 Obnova kultúrnych pamiatok, 1.3 Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti pamiatkového fondu, 1.5 Národný cintorín v Martine z dotačnej schémy Obnovme si svoj dom, tiež dotácie na Podporu miestnej regionálnej kultúry a Kultúrne poukazy.

Minimálna výška spolufinancovania projektu, zo strany žiadateľa je v programe Obnovme si svoj dom päť percent z celkového rozpočtu. Úspešní žiadatelia onedlho dostanú pridelené dotácie. Zmluvy sa zverejnia v Centrálnom registri zmlúv. Postupne budú nasledovať aj podpisy zmlúv v ďalších podprogramoch.

„Jedinou možnosťou finančnej podpory zo strany ministerstva kultúry sú jeho dotačné programy. Bez obmedzení fungujú aj v čase boja proti COVID-19. S radosťou som preto podpísala desiatky žiadostí o dotácie na obnovu národných kultúrnych pamiatok, podporu miestnej regionálnej kultúry, či kultúrne poukazy,“ povedala ministerka kultúry Natália Milanová.

podprogram 1.1 - Obnova kultúrnych pamiatok

Zameraný na národné kultúrne pamiatky na území Slovenska okrem lokalít svetového kultúrneho dedičstva (UNESCO).

Priority:

  • reštaurátorské práce, použitie tradičných stavebných technológií a umelecko-remeselných prác a vypracovanie pamiatkových výskumov
  • obnova objektov v kritickom stavebno-technickom stave
  • obnova a reštaurovanie sakrálnych kultúrnych pamiatok
  • významné centrá cestovného ruchu
  • menej rozvinuté okresy

podprogram 1.3 - Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu

Podpora realizácie workshopov zameraných na podporu, tradičných stavebných technológií a umelecko-remeselných prác pri obnove kultúrnych pamiatok a ich dokumentáciu

Priority:

  • podpora publikovania odbornej literatúry v oblasti ochrany pamiatkového fondu
  • podpora monitoringu stavebno-technického stavu pamiatkového fondu, najmä v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva UNESCO

podprogram 5.5  - Postupové regionálne súťaže a prehliadky záujmovej umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby

Priorita:

  • podpora realizácie postupových regionálnych prehliadok a súťaží z oblasti folklorizmu a neprofesionálnej umeleckej tvorby, ktorých vyhlasovateľom je Národné osvetové centrum a Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove

podprogram  1.5  - Národný cintorín v Martine

Zabezpečenie obnovy a reštaurovania hrobov a náhrobkov významných osobností spoločenského a kultúrneho života a údržba areálu kultúrnej pamiatky Národný cintorín v Martine.

Kultúrne poukazy

Sprístupňovanie kultúrnych hodnôt žiakom základných škôl, žiakom stredných škôl a pedagogickým zamestnancom základných škôl a stredných škôl.

 << späť
Linky