Výberové konanie na obsadenie funkcie generálneho riaditeľa Slovenského národného divadla

20.01.2012 Referát styku s médiami
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlasuje podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie funkcie:

 

Štatutárny orgán - generálny riaditeľ Slovenského národného divadla, príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, sídlo organizácie: Pribinova 17,  819 01 Bratislava 1.

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.


Ďalšie požadované predpoklady:

 • bezúhonnosť,
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.


Ďalšie požiadavky potrebné na riadne vykonávanie funkcie štatutárneho orgánu - generálneho riaditeľa Slovenského národného divadla:

 • riadiaca prax minimálne 3 roky,
 • všeobecný prehľad z oblasti kultúry a umenia,
 • aktívna znalosť aspoň jedného svetového jazyka: anglický jazyk, nemecký jazyk alebo francúzsky jazyk na vysokej komunikačnej úrovni, znalosť ďalšieho cudzieho jazyka je výhodou,
 • prehľad zo všeobecne záväzných právnych predpisov z oblasti kultúry, umenia a činnosti príspevkovej organizácie - správy majetku štátu a súvisiacich právnych predpisov (zákon NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu  v znení neskorších predpisov, zákon č. 523/2004 Z. z. rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),
 • znalosť zákona č. 385/1997 Z. z. o Slovenskom národnom divadle v znení neskorších predpisov, zákona č. 384/1997 Z. z. o divadelnej činnosti v znení neskorších predpisov, znalosť vnútorných predpisov Slovenského národného divadla (organizačný poriadok, pracovný poriadok, kolektívna zmluva), prehľad o ďalších dokumentoch z činnosti organizácie (výročné správy za posledných 5 rokov,  informácie o nehnuteľnostiach v správe SND) – dokumenty  SND.
 • skúsenosti zo spolupráce s domácimi a zahraničnými kultúrnymi a umeleckými inštitúciami sú výhodou (uvedené je možné preukázať napr. referenciami z príslušnej inštitúcie),
 • skúsenosti z oblasti ekonómie a práva sú výhodou,
 • predloženie písomného materiálu  Koncepcia  riadenia a rozvoja Slovenského národného divadla na obdobie piatich rokov v rozsahu maximálne 15 strán formátu A4 písaných strojom alebo na počítači.
 • znalosť práce s PC,
 • riadiace a organizačné schopnosti, tvorivosť, komunikatívnosť, flexibilita.


Požadované doklady a prílohy *:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, (ak doklad nebol vydaný príslušným orgánom v SR, musí byť doložené vyjadrenie príslušného orgánu SR o súlade obsahu dokladu s predpismi platnými v SR),
 • overená kópia diplomu, vysvedčenia alebo iného rovnocenného dokladu, ktorým uchádzač preukazuje dosiahnutie požadovaného stupňa vzdelania podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, (ak doklad nebol vydaný vysokou školou v SR musí byť doložené vyjadrenie príslušného orgánu SR o dosiahnutom stupni vzdelania podľa predpisov platných v SR),
 • kópiu vysvedčenia alebo diplomu o vykonaní jazykovej skúšky z príslušného vzdelávacieho zariadenia alebo dokladu o štúdiu v zahraničí, medzinárodne uznávaného certifikátu alebo diplomu o ovládaní cudzieho jazyka, iného dokladu preukazujúceho ovládanie cudzieho jazyka na požadovanej úrovni alebo čestné vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka,
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • písomný materiál Koncepcia  riadenia a rozvoja Slovenského národného divadla v rozsahu najviac 15 strán formátu A4 písaných strojom alebo na počítači,
 • písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania alebo výberu podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane  osobných údajov v znení neskorších predpisov,
 • písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v žiadosti, v diplome, vo vysvedčení alebo v inom predloženom doklade alebo listine.


* Nepriloženie niektorého z požadovaných dokladov a príloh je dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania.

Koncepcia  riadenia a rozvoja Slovenského národného divadla by mala obsahovať najmä:

strategickú orientáciu inštitúcie – t. j. špecifikáciu ekonomických,  marketingových a sociálnych cieľov inštitúcie, komunikačnú stratégiu vo vzťahu k verejnosti, prípadné návrhy systémových zmien v organizačnej štruktúre a pracovnom poriadku organizácie, návrh efektívneho využívania budov v správe SND, spôsob hospodárneho využívania finančných prostriedkov vrátane výnosov inštitúcie, získavanie mimorozpočtových prostriedkov a pod.,
umelecké smerovanie – t. j. návrh modelu fungovania a rozvoja jednotlivých umeleckých súborov a ich umelecké smerovanie v krátkodobom i dlhodobom časovom horizonte, možnosti medzinárodnej spolupráce a i., návrhy na riaditeľov jednotlivých umeleckých súborov (nie je však podmienkou)

časový harmonogram plnenia koncepcie riadenia a rozvoja SND   

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi a prílohami je potrebné doručiť osobne do podateľne Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na Námestí SNP č. 33 v Bratislave alebo poštou na adresu: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky,  osobný úrad, Nám. SNP 33, 813 31 Bratislava 1 v obálke označenej heslom „Výberové konanie – Slovenské národné divadlo – neotvárať“ do 16. februára 2012. Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke, resp. dátum podania v podateľni Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.


Uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady, ďalšie požadované predpoklady a predložia v určenom termíne všetky požadované doklady a prílohy, budú na výberové konanie pozvaní písomne najmenej sedem kalendárnych dní pred jeho začatím. V rámci výberového konania môže byť od uchádzača požadovaná časť prezentácie v cudzom jazyku na účely overenia jeho jazykových znalostí. Z výberového konania bude vyhotovený audiovizuálny záznam, ktorý bude po skončení prezentácie posledného kandidáta zverejnený na webovom sídle Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.


Bližšie informácie poskytne Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, sekcia umenia a štátneho jazyka,  tel. číslo 02/204 82 307, e-mail: su@culture.gov.sk .“

 << späť
Linky