Výberové konanie na obsadenie funkcie generálneho riaditeľa Slovenského národného divadla

24.01.2012 Referát styku s médiami
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlásilo výberové konanie na obsadenie funkcie generálneho riaditeľa Slovenského národného divadla. Pri tvorbe podmienok výberového konania Ministerstvo kultúry vychádzalo aj z diskusie účastníkov okrúhleho stola.

Okrem všeobecných kvalifikačných podmienok, ministerstvo do požiadaviek zaradilo aj znalosť vnútorných predpisov Slovenského národného divadla (organizačný poriadok, pracovný poriadok, kolektívna zmluva), prehľad o ďalších dokumentoch z činnosti organizácie ako sú napr. výročné správy za posledných 5 rokov,  informácie o nehnuteľnostiach v správe SND a pod.

Každý uchádzač o post generálneho riaditeľa SND musí predložiť Koncepciu  riadenia a rozvoja Slovenského národného divadla, ktorá by mala obsahovať najmä strategickú orientáciu inštitúcie, ale aj  jej umelecké smerovanie – t. j. návrh modelu fungovania a rozvoja jednotlivých umeleckých súborov a ich umelecké smerovanie v krátkodobom i dlhodobom časovom horizonte. Súčasťou  by mal byť aj časový harmonogram plnenia koncepcie riadenia a rozvoja SND. 

Novinkou je aj skutočnosť, že v rámci výberového konania môže byť od uchádzača požadovaná časť prezentácie v cudzom jazyku na účely overenia jeho jazykových znalostí, ako aj fakt, že z výberového konania bude vyhotovený audiovizuálny záznam, ktorý bude po skončení prezentácie posledného kandidáta zverejnený na webovom sídle Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi a prílohami je potrebné doručiť osobne do podateľne Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na Námestí SNP č. 33 v Bratislave alebo poštou na adresu: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky,  osobný úrad, Nám. SNP 33, 813 31 Bratislava 1 v obálke označenej heslom „Výberové konanie – Slovenské národné divadlo – neotvárať“ do 16. februára 2012. Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke, resp. dátum podania v podateľni Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Ďalšie podrobnosti sú uverejnené na webovej stránke MK SR www.culture.gov.sk.
Bližšie informácie poskytne Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, sekcia umenia a štátneho jazyka,  tel. číslo 02/204 82 307, e-mail: su@culture.gov.sk .

 << späť
Linky