Krajský súd v Bratislave potvrdil správnosť rozhodnutia MK SR o odmietnutí registrácie Cirkvi kresťanské spoločenstvá Slovenska

05.08.2020 MK SR
Krajský súd v Bratislave potvrdil správnosť rozhodnutia MK SR o odmietnutí registrácie Cirkvi kresťanské spoločenstvá SlovenskaKrajský súd v Bratislave potvrdil správnosť rozhodnutia Ministerstva kultúry SR o odmietnutí registrácie Cirkvi kresťanské spoločenstvá Slovenska (CKSS). Rozhodnutie o odmietnutí registrácie Cirkvi kresťanské spoločenstvá Slovenska vydal cirkevný odbor ministerstva kultúry po rozsiahlom znaleckom dokazovaní 13. marca 2018. Toto rozhodnutie potvrdilo vtedajšie vedenie ministerstva kultúry 22. augusta 2018. Predstavitelia CKSS podali v novembri 2018 proti rozhodnutiu žalobu na Krajský súd v Bratislave. Krajský súd 4. júna tohto roka žalobu zamietol.

Proces registrácie CKSS sa začal vo februári 2007. Ministerstvo kultúry ako registrujúci orgán je zo zákona povinné preskúmať, či založenie a činnosť cirkvi alebo náboženskej spoločnosti nie je v rozpore so zákonmi, ochranou bezpečnosti občanov a verejného poriadku, zdravia a mravnosti, zásadami ľudskosti a znášanlivosti alebo či nie sú ohrozené práva iných právnických osôb a občanov. Ministerstvo kultúry vykonalo rozsiahle dokazovanie a v roku 2007 a 2011 vydalo rozhodnutia o odmietnutí registrácie CKSS. Najvyšší súd SR (NS SR) v rokoch 2009 a 2012 rozhodnutia zrušil a vec vrátil ministerstvu na ďalšie opätovné konanie. Dôvodom bolo, že skutkový stav podľa názoru NS SR nebol zistený v dostatočnom rozsahu, resp. zadovážené dôkazy neboli na vydanie objektívneho rozhodnutia postačujúce. Časovo zdĺhavé správne konanie výrazne ovplyvnilo veľké množstvo zabezpečených dôkazov, vrátane štyroch obsahovo rozsiahlych znaleckých posudkov, ako aj ďalšie rozsiahle dokazovanie a opakujúce sa námietky zo strany Cirkvi kresťanské spoločenstvá Slovenska.

Rozhodnutie o odmietnutí registrácie z 13. marca 2018 bolo postavené na dvoch základných pilieroch. Prvým a kľúčovým je zistenie ministerstva kultúry, že žiadateľ o registráciu nenapĺňa zákonom stanovenú definíciu cirkvi. Druhým nespochybniteľným argumentom na odmietnutie registrácie boli vyhodnotené predložené dôkazy svedčiace o pretrvávajúcej náboženskej neznášanlivosti Cirkvi kresťanské spoločenstvá Slovenska. Znalecké zisťovanie preukázalo, že CKSS jednoznačne vykazuje znaky a spôsoby konania deštruktívnych náboženských skupín a je charakteristické náboženským radikalizmom, obsahujúcim prvky podnecovania náboženskej neznášanlivosti.
 

 << späť
Linky