Minister D. Krajcer poslal upozornenie organizáciám

02.02.2012 Referát styku s médiami
Minister kultúry SR Daniel Krajcer v súvislosti so vzniknutou škodou na hnuteľnom majetku štátu - krištáľové lustre, poslal v uplynulých dňoch (24. 1. 2012) písomné upozornenie generálnym riaditeľom Slovenského národného divadla a Slovenskej filharmónie.

 

V liste oboch riaditeľov upozorňuje na povinnosť štatutárov striktne dodržiavať zákon o správe majetku štátu. Podľa tohto zákona je správca povinný využívať všetky právne prostriedky na ochranu majetku štátu a dbať, aby nedošlo najmä k jeho poškodeniu, strate, zneužitiu alebo zmenšeniu.

 

Minister D. Krajcer ďalej v upozorňujúcom liste píše: „Základný právny prostriedok, resp. dvojstranný právny úkon, slúžiaci správcovi pri nakladaní s majetkom štátu na účely zabezpečenia ochrany tohto majetku  pred jeho prípadným poškodením, je uzavretie zmluvy, a to bez ohľadu na to, či druhou zmluvnou stranou je alebo nie je iný subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR.“

 

Ďalej minister v liste pokračuje: “Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako zriaďovateľ Vás upozorňuje na nevyhnutnosť uzatvárania všetkých zmlúv týkajúcich sa  správy majetku štátu výlučne v písomnej podobe, a to nielen v záujme právnej istoty v prípade vymáhania zmluvných nárokov v dôsledku vzniku škody na majetku štátu prostredníctvom súdu, ale najmä z dôvodu, že Vám ako povinnej osobe vyplýva táto povinnosť priamo zo zákona“, končí upozorňujúci list minister kultúry SR Daniel Krajcer.

 << späť
Linky