Záujemcovia môžu od dnes žiadať dotáciu na aktivity k 1150. výročiu príchodu Cyrila Metoda .

28.02.2012 Referát styku s médiami
V rámci Dotačného systému 2012 dnes Ministerstvo kultúry SR uverejnilo kritériá na získanie dotácií, ktoré sa dotýkajú aktivít v súvislosti s 1150. výročím príchodu Cyrila Metoda na naše územie, ktoré si Slovensko pripomenie na budúci rok (2013). Objem finančných prostriedkov, vyčlenených na tieto aktivity v oboch programoch, je spolu 1 milión eur.

 

Výzvy sú súčasťou už otvorených dotačných programov 4 – Umenie a programu 7 -  Nehmotné kultúrne dedičstvo. Termín uzávierky na podávanie projektov je 30. apríl 2012.

 

V programe UMENIE je to podprogram Tvorba a aktivity reflektujúce 1150. výročie príchodu Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy. Podprogram je zameraný na podporu nekomerčnej umeleckej tvorby a aktivít s tematickým zameraním na život a dielo vierozvestcov Cyrila a Metoda počas ich pôsobenia na území Veľkomoravskej ríše. Cieľom podprogramu je poskytnúť podporu prioritne na vytvorenie nových umeleckých diel a realizáciu aktivít z oblasti divadla, hudby, výtvarného umenia, literatúry a knižnej kultúry, ktoré sa dotýkajú príchodu sv. Cyrila a sv. Metoda, významu ich pôsobenia na našom území, histórie Veľkomoravskej ríše, udržiavaniu cyrilo-metodskej tradície v ďalšom období a jej odkazu pre dnešok.

 

V  programe Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť je to podprogram Cyril a Metod a 1150. výročie ich príchodu na územie Veľkej Moravy. Je zameraný na podporu medzinárodných, celoslovenských a krajských festivalov, prehliadok a súťaží, edukačných aktivít zameraných na vzdelávanie detí, mládeže a dospelých prostredníctvom kultúrno-osvetových aktivít, amatérskej umeleckej tvorby a záujmovej vzdelávacej činnosti, rozvoj nových a inšpiratívnych metód a foriem trávenia voľného času s dôrazom na ich výchovno-vzdelávací a kultúrno-spoločenský rozmer, podporu vzniku novej autorskej tvorby  a prezentácie interpretačných zručností a tvorivého umenia, podporu vedecko-výskumných projektov a vydávanie odborných publikácií zo zameraním na 1150. výročie príchodu Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy.

Podrobnosti sú publikované na webovej stránke MK SR:

http://www.culture.gov.sk/ministerstvo/grantovy-system/dotacie-2012/umenie

http://www.culture.gov.sk/ministerstvo/grantovy-system/dotacie-2012/Nehmotne-kulturne-dedicstvo

 << späť
Linky