Výzva na predkladanie návrhov kandidátov na členov komisie pre audiovizuálne dedičstvo SFÚ

16.10.2020
zdroj: SFÚMinisterstvo kultúry SR týmto zverejňuje výzvu na predkladanie návrhov kandidátov na štyroch členov komisie pre audiovizuálne dedičstvo Slovenského filmového ústavu (ďalej len „komisia“)

V zmysle § 28 ods. 3  zákona č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o audiovízii“) komisia má päť členov. Jedným z členov komisie je riaditeľ Národného filmového archívu, ďalších štyroch členov komisie vymenúva a odvoláva ministerka kultúry SR tak, aby v komisii boli zastúpení:

 1. jeden zástupca Rozhlasu a televízie Slovenska, 
 2. jeden zástupca nezávislých producentov,
 3. dvaja odborníci za oblasť ochrany a obnovy kultúrneho dedičstva.

 

Fyzická osoba navrhnutá za člena komisie ako zástupca Rozhlasu a televízie Slovenska alebo ako zástupca nezávislých producentov musí spĺňať nasledovné požiadavky:

 • bezúhonnosť; za bezúhonného sa považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.

 

Návrh kandidáta za člena komisie ako zástupcu Rozhlasu a televízie Slovenska alebo ako zástupcu nezávislých producentov musí obsahovať nasledujúce prílohy:

 1. štruktúrovaný životopis,
 2. údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (t.j. meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť týka; dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia; štátne občianstvo; pohlavie; meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov),
 3. čestné vyhlásenie kandidáta o jeho spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 4. podpísaný súhlas kandidáta s jeho navrhnutím za člena komisie.

 

Fyzická osoba navrhnutá za člena komisie ako odborník za oblasť ochrany a obnovy kultúrneho dedičstva musí spĺňať nasledovné požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie aspoň druhého stupňa,
 • najmenej 5 rokov odbornejpraxe v oblasti ochrany a obnovy kultúrneho dedičstva,
 • bezúhonnosť; za bezúhonného sa považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.

 

Návrh kandidáta za člena komisie ako odborníka za oblasť ochrany a obnovy kultúrneho dedičstva musí obsahovať nasledujúce prílohy:

 1. doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 2. štruktúrovaný životopis vrátane prehľadu doterajšej odbornej praxe kandidáta v  oblasti ochrany a obnovy kultúrneho dedičstva,
 3. údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (t.j. meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť týka; dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia; štátne občianstvo; pohlavie; meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov),
 4. čestné vyhlásenie kandidáta o jeho spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 5. podpísaný súhlas kandidáta s jeho navrhnutím za člena komisie.

 

Návrh kandidáta za člena komisie pre audiovizuálne dedičstvo Slovenského filmového ústavu spolu s  uvedenými prílohami je potrebné doručiť do podateľne Ministerstva kultúry SR, Nám. SNP 33, Bratislava  alebo poštou na adresu Ministerstvo kultúry SR, sekcia médií audiovízie a autorského práva,  Nám. SNP 33, 813 31 Bratislava v obálke  označenej heslom „Návrh kandidáta na člena komisie pre audiovizuálne dedičstvo SFÚ“ do 30. októbra 2020. Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni Ministerstva kultúry SR. Na návrhy doručené po lehote, neúplné návrhy a na návrhy na kandidátov, ktorí nespĺňajú kritériá uvedené v tejto výzve, Ministerstvo kultúry SR nebude prihliadať.

 

Súhlas s kandidatúrou a čestné vyhlá senie kandidátana člena komisie pre audiovizuálne dedičstvo Slovenského filmového ústavu - za RTVS alebo nezávislých producentov (docx, 20 kB)

Súhlas s kandidatúrou a čestné vyhlásenie kandidátana člena komisie pre audiovizuálne dedičstvo Slovenského filmového ústavu - za oblasť ochrany a obnovy kultúrneho dedičstva (docx, 20 kB)

Výzva na predkladanie návrhov kandidátov na členov komisie pre audiovizuálne dedičstvo SFÚ (doc, 42 kB)

 << späť
Linky