Výberové konanie na obsadenie funkcie generálneho riaditeľa Slovenského národného divadla

22.03.2012 Referát styku s médiami
Štatutárny orgán - generálny riaditeľ Slovenského národného divadla, príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, sídlo organizácie: Pribinova 17, 819 01 Bratislava 1.

 

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

 

Ďalšie požadované predpoklady:

 • bezúhonnosť,
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.

 

Ďalšie požiadavky potrebné na riadne vykonávanie funkcie štatutárneho orgánu - generálneho riaditeľa Slovenského národného divadla:

 • riadiaca prax minimálne 3 roky (riadiacou praxou sa rozumie vykonávanie funkcie vedúceho zamestnanca v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov),
 • všeobecný prehľad z oblasti kultúry a umenia,
 • aktívna znalosť aspoň jedného svetového jazyka: anglický jazyk, nemecký jazyk alebo francúzsky jazyk; znalosť ďalšieho cudzieho jazyka je výhodou,
 • prehľad zo všeobecne záväzných právnych predpisov z oblasti kultúry, umenia a činnosti príspevkovej organizácie - správy majetku štátu a súvisiacich právnych predpisov (zákon NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu  v znení neskorších predpisov, zákon č. 523/2004 Z. z. rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),
 • znalosť zákona č. 385/1997 Z. z. o Slovenskom národnom divadle v znení neskorších predpisov, zákona č. 384/1997 Z. z. o divadelnej činnosti v znení neskorších predpisov, znalosť vnútorných predpisov Slovenského národného divadla (organizačný poriadok, pracovný poriadok, kolektívna zmluva), prehľad o ďalších dokumentoch z činnosti organizácie (výročné správy za posledných päť rokov,  informácie o nehnuteľnostiach v správe SND) - dokumenty  SND,
 • skúsenosti zo spolupráce s domácimi a zahraničnými kultúrnymi a umeleckými inštitúciami sú výhodou (uvedené je možné preukázať napr. referenciami z príslušnej inštitúcie),
 • skúsenosti z oblasti ekonómie a práva sú výhodou,
 • predloženie písomného materiálu  Koncepcia  riadenia a rozvoja Slovenského národného divadla na obdobie piatich rokov v rozsahu maximálne 15 strán formátu A4 písaných strojom alebo na počítači,
 • znalosť práce s PC,
 • riadiace a organizačné schopnosti, tvorivosť, komunikatívnosť, flexibilita.

 

Požadované doklady a prílohy *:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace (ak doklad nebol vydaný príslušným orgánom v SR, musí byť doložené vyjadrenie príslušného orgánu SR o súlade obsahu dokladu s predpismi platnými v SR),
 • overená kópia diplomu, vysvedčenia alebo iného rovnocenného dokladu, ktorým uchádzač preukazuje dosiahnutie požadovaného stupňa vzdelania podľa zákona

č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, (ak doklad nebol vydaný vysokou školou v SR, musí byť doložené vyjadrenie príslušného orgánu SR o dosiahnutom stupni vzdelania podľa predpisov platných v SR),

 • kópiu vysvedčenia alebo diplomu o vykonaní jazykovej skúšky z príslušného vzdelávacieho zariadenia alebo dokladu o štúdiu v zahraničí, medzinárodne uznávaného certifikátu alebo diplomu o ovládaní cudzieho jazyka, iného dokladu preukazujúceho ovládanie cudzieho jazyka na požadovanej úrovni alebo čestné vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka,
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • písomný materiál Koncepcia  riadenia a rozvoja Slovenského národného divadla na obdobie piatich rokov v rozsahu najviac 15 strán formátu A4 písaných strojom alebo na počítači,
 • písomný súhlas so spracúvaním uchádzačom poskytnutých osobných údajov na účely výberového konania v nadväznosti na § 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane  osobných údajov v znení neskorších predpisov,
 • písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v žiadosti, v diplome,

vo vysvedčení alebo v inom predloženom doklade alebo listine.

 

* Nepriloženie niektorého z požadovaných dokladov a príloh v určenom termíne je dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania!!! Na doklady a prílohy predložené po určenom termíne sa neprihliada!!!

 

Koncepcia  riadenia a rozvoja Slovenského národného divadla by mala obsahovať najmä:

 

 • strategickú orientáciu inštitúcie - t. z. špecifikáciu ekonomických, marketingových asociálnych cieľov inštitúcie, komunikačnú stratégiu vo vzťahu kverejnosti, prípadné návrhy systémových zmien vorganizačnej štruktúre a pracovnom poriadku organizácie, návrh efektívneho využívania budov vspráve SND, spôsob hospodárneho využívania finančných prostriedkov vrátane výnosov inštitúcie, získavanie mimorozpočtových prostriedkov apod.,
 • umelecké smerovanie - t. z. návrh modelu fungovania arozvoja jednotlivých umeleckých súborov aich umelecké smerovanie vkrátkodobom idlhodobom časovom horizonte, možnosti medzinárodnej spolupráce a i., návrhy na riaditeľov jednotlivých umeleckých súborov (nie je však podmienkou),
 • časový harmonogram plnenia koncepcie riadenia arozvoja SND.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi a prílohami je potrebné doručiť osobne do podateľne Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na Námestí SNP č. 33 v Bratislave alebo poštou na adresu: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky,  osobný úrad, Nám. SNP 33, 813 31 Bratislava 1 v obálke označenej heslom „Výberové konanie - Slovenské národné divadlo - neotvárať" najneskôr v termíne do 16. apríla 2012. Rozhodujúcim je dátum podania na poštovú prepravu uvedený na pečiatke pošty, resp. dátum osobného podania v podateľni Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

 

Uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady, ďalšie požadované predpoklady a predložia v určenom termíne všetky požadované doklady a prílohy, budú na výberové konanie pozvaní písomne najmenej sedem kalendárnych dní pred jeho začatím. Z výberového konania môže byť vyhotovený zvukovo-obrazový záznam, ktorý môže byť po skončení prezentácie posledného uchádzača zverejnený na webovom sídle Ministerstva kultúry Slovenskej republiky spôsobom určeným výberovou komisiou.

 

Bližšie informácie poskytne Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, sekcia umenia a štátneho jazyka,  tel. číslo 02/20 482 307, e-mail: su@culture.gov.sk.

 << späť
Linky