Návrh Štatútu Rady vlády pre kultúru je v medzirezortnom pripomienkovom konaní

08.08.2012
Návrh Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre kultúru poslalo včera ministerstvo kultúry do medzirezortného pripomienkového konania. Rada vlády pre kultúru, ktorej vznik iniciovalo nové vedenie ministerstva kultúry a ktorej založenie je aj súčasťou programového vyhlásenia vlády v oblasti kultúry, vzniká za účelom posilnenia významu kultúry a potreby systematického dialógu a koordinovaného postupu medzi rezortom kultúry, inými ministerstvami a ústrednými orgánmi štátnej správy, zástupcami samosprávy a ďalšími dôležitými aktérmi, a v neposlednom rade, s predstaviteľmi inštitúcií a osobností kultúrnej obce. Bude plniť úlohu koordinačného a iniciatívneho orgánu vlády Slovenskej republiky pre riešenie otázok súvisiacich s rozvojom, tvorbou a podporou kultúry a uchovávaním kultúrneho dedičstva. Predstavitelia kultúry sa budú jej prostredníctvom takisto odborne vyjadrovať k rôznym legislatívnym zámerom rezortu.

Rada vlády pre kultúru bude mať podľa návrhu štatútu dvadsaťjeden členov, jej členov vymenúva a odvoláva predseda vlády. Funkčné obdobie členov rady, ktorý budú svoju pozíciu vykonávať bezplatne, je navrhované ako štvorročné.

Predsedom Rady vlády pre kultúru bude minister kultúry, podpredsedom podpredseda vlády a minister financií. Ďalšími členmi za ústredné orgány štátnej správy budú minister práce, sociálnych vecí a rodiny, minister školstva, vedy, výskumu a športu, minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, minister hospodárstva, minister zahraničných vecí a štátny tajomník ministerstva kultúry.

Kultúrnu obec budú v rade zastupovať predseda Slovenskej koalície pre kultúrnu diverzitu, traja zástupcovia najreprezentatívnejších profesijných združení aktívnych v oblasti kultúry, zástupca Ekumenickej rady cirkví a zástupca Konferencie biskupov Slovenska. Za orgány územnej samosprávy budú členmi rady splnomocnený zástupca samosprávnych krajov, predseda Združenia miest a obcí Slovenska a predseda Únie miest Slovenska. Verejnoprávne inštitúcie v oblasti kultúry budú mať v rade zastúpenie v osobe generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska. Členmi rady budú aj tri uznávané osobnosti kultúrneho a spoločenského života, menované ministrom kultúry.

Voľba troch zástupcov najreprezentatívnejších profesijných združení aktívnych v oblasti kultúry za členov rady prebehne raz za štyri roky, kedy sekretariát rady uverejní výzvu na spoluprácu s radou, určenú všetkým relevantným profesijným združeniam aktívne činným v oblasti kultúry. Troch členov Rady vlády pre kultúru bude voliť zhromaždenie, ktorého členmi budú  profesijné združenia aktívne činné v oblasti kultúry, majúce najmenej 100 členov. Každé profesijné združenie bude môcť vyslať na zhromaždenie najviac troch zástupcov.

Štatút Rady vlády pre kultúru by mala vláda schváliť v septembri, rada začne pracovať okamžite po tom, ako budú známi jej členovia.

 

referát styku s médiami MK SR

 << späť
Linky