Knihovnícka verejnosť na Slovensku si pripomína 20. výročie založenia Slovenskej asociácie knižníc

04.09.2012
Včera (3. 9. 2012) si knihovnícka verejnosť na Slovensku pripomenula 20. výročie založenia Slovenskej asociácie knižníc. V tomto jubilejnom roku organizuje SAK celoslovenskú konferenciu „Knižnice 2012“, ktorá sa uskutoční v dňoch 24. – 25. 9. 2012 v Liptovskom Jáne. Spoluorganizátorom je Spolok slovenských knihovníkov. Konferenciu finančne podporuje Ministerstvo kultúry SR.

Slovenská asociácia knižníc (SAK) je nezávislé, dobrovoľné záujmové združenie knižníc. Združuje 94 najvýznamnjších vedeckých, akademických a verejných knižníc. Základnými cieľmi združenia je podporovať rozvoj knižníc a ich odbornú spoluprácu najmä spoločným formovaním a presadzovaním na princípoch demokraticky utváranej modernej knižničnej politiky vo vzťahu k orgánom štátnej správy a samosprávy, osobitne v oblasti prípravy právnych a organizačných noriem, ktoré sa dotýkajú profesionálnej činnosti knižníc, ako aj ich materiálneho a technického rozvoja. Obhajovať knižnice ako inštitúcie vytvárajúce a ochraňujúce národný knižničný fond a budujúce národný knižnično-informačný a bibliografický systém. Nastoľovať a presadzovať program technického a technologického rozvoja knižníc, podporovať ich technologické prepojenie, ako aj výstavbu knižníc,  modernizáciu existujúcich priestorov a priestorového vybavenia knižníc.

SAK sa podieľa na tvorbe a realizácii koncepcií knihovníctva a jeho legislatívy v Slovenskej republike. Organizuje odborné akcie, čím prispieva k odbornej príprave, ako aj k celoživotnému vzdelávaniu knihovníkov a informačných pracovníkovknižníc. Spolupracuje so vzdelávacími inštitúciami a ďalšími organizáciami, ktoré sa v Slovenskej republike a v zahraničí zaoberajú knihovníctvom a informačnou činnosťou. Rozvíja kontakty s profesijnými spolkami a organizáciami rovnakého alebo podobného zamerania v Slovenskej republike a v zahraničí. Prostriedky na svoju činnosť získava asociácia z členských príspevkov, verejných subvencií a dotácií, príjmov z činnosti, darov sponzorov, príspevkov organizácií a jednotlivcov.

 

PhDr. Daniela Džuganová

Predsedníčka SAK

 << späť
Linky