Minister kultúry Marek Maďarič vyhlásil výzvu na predkladanie návrhov na členov Rady vlády Slovenskej republiky pre kultúru

20.09.2012
Minister kultúry Marek Maďarič ako predseda Rady vlády Slovenskej republiky pre kultúru vyhlásil dnes výzvu na predkladanie písomných návrhov členov zhromaždenia profesijných združení aktívnych v oblasti kultúry za členov rady. Návrhy maximálne troch svojich zástupcov môže každé profesijné združenie spĺňajúce predpísané požiadavky posielať do 19. októbra tohto roku. Voľba troch zástupcov všetkých profesijných združení aktívnych v oblasti kultúry za členov rady prebehne na volebnom zhromaždení, ktoré sa uskutoční posledný týždeň októbrový, vzhľadom k tomu, že uznesením vlády sme viazaní úlohou do 31. októbra 2012 predložiť konkrétne návrhy členov rady predsedovi vlády SR.

Radu vlády Slovenskej republiky pre kultúru ako svoj poradný, koordinačný a iniciatívny orgán zriadila vláda SR minulý týždeň, s cieľom posilniť význam kultúry a potrebu systematického dialógu, ako aj nevyhnutnosť koordinovaného postupu medzi rezortom kultúry, inými ministerstvami a ústrednými orgánmi štátnej správy, zástupcami územnej samosprávy a osobnosťami kultúrnej obce. Uznesením vlády bol schválený štatút rady, ktorý upravuje postavenie, pôsobnosť, zloženie a orgány rady. Rada vlády bude mať 24 členov, jej predsedom je minister kultúry. Podľa schváleného štatútu  zastúpenie v rade majú okrem zástupcov ústredných orgánov štátnej správy, zástupcov územnej samosprávy a verejnoprávnych inštitúcií aj kultúrna obec, vrátane spomenutých troch zástupcov reprezentatívnych profesijných združení aktívnych v oblasti kultúry.

Členovia Rady vlády Slovenskej republiky pre kultúru budú vymenovaní predsedom vlády SR do 15. novembra 2012, jej prvé zasadnutie by sa malo uskutočniť ešte do konca novembra tohto roku.

 

Viac informácií na www.mksr.sk v časti Rada vlády SR pre kultúru a na webovej stránke vlády SR www.vlada.gov.skv časti Vláda SR – poradné orgány.

 

referát styku s médiami MK SR

 << späť
Linky