Výzva na predkladanie návrhov na udelenie Ceny ministra kultúry Slovenskej republiky v oblastiach profesionálneho umenia

17.12.2012
Minister kultúry Slovenskej republiky Marek Maďarič vyhlasuje v záujme verejného spoločenského uznania výsledkov umeleckej tvorby a podielu na rozvoji umenia výzvu na predkladanie návrhov na udelenie Ceny ministra kultúry Slovenskej republiky v oblastiach profesionálneho umenia.

Minister kultúry Slovenskej republiky v záujme verejného spoločenského uznania výsledkov umeleckej tvorby a podielu na rozvoji umenia v zmysle čl. 4  ods. 1 a  ods. 7  Štatútu Ceny ministra kultúry Slovenskej republiky v oblastiach profesionálneho umenia (rtf, 113 kB)

vyhlasuje

výzvu na predkladanie návrhov na udelenie Ceny ministra kultúry Slovenskej republiky v oblastiach profesionálneho umenia (ďalej len „cena“).

Minister kultúry môže udeliť cenu v týchto kategóriách:

a)      cena za výnimočný prínos v oblasti pôvodnej literatúry a prekladovej tvorby (len autorovi),

b)      cena za výnimočný prínos v oblasti divadla a tanca,

c)      cena za výnimočný prínos v oblasti hudby,

d)     cena za výnimočný prínos v oblasti výtvarného umenia a architektúry,

e)      cena za výnimočný prínos v oblasti audiovízie,

f)       cena za šírenie dobrého mena slovenského umenia v zahraničí,

g)      cena za dlhodobý alebo celoživotný prínos v oblasti umenia.

 

Návrh na udelenie ceny podáva predkladateľ výhradne v písomnej podobe na predpísanom formulári. (rtf, 30 kB)

 

Termín na predloženie návrhov:      15. január 2013

 

Adresa na predkladanie návrhov:    Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

                                                         sekcia umenia a štátneho jazyka

                                                         Námestie SNP č. 33

                                                         813 31 Bratislava

 

Kontaktné osoby:      

Mgr. Daniela Pápayová, tel. 20482 307, mail: daniela.papayova@culture.gov.sk

Mgr. Božena Horváthová, tel. 20482 302, mail: bozena.horvathova@culture.gov.sk

 

referát sytku s médiami MK SR

 << späť
Linky