Ministerstvo kultúry zabezpečilo oficiálny preklad dokumentov pre mobilitu zbierok

25.02.2013
Ministerstvo kultúry zabezpečilo oficiálny preklad dokumentov do slovenského jazyka, ktoré sú výsledkom práce Pracovnej skupiny expertov z členských štátov EÚ pre mobilitu zbierok zriadenej v rámci pracovného plánu Rady v oblasti kultúry na roky 2011-2014. Ide o správu a súbor nástrojov týkajúcich sa praktických spôsobov zníženia nákladov na požičiavanie a vypožičiavanie predmetov kultúrnej hodnoty medzi členskými štátmi Európskej únie.

Pracovná skupina expertov z členských štátov EÚ spracovala v septembri minulého roka dokumenty - Záverečná správa a súbor nástrojov týkajúci sa praktických spôsobov zníženia nákladov na požičiavanie a vypožičiavanie predmetov kultúrnej hodnoty medzi členskými štátmi Európskej únie.

 

Cieľom skupiny bolo určenie osvedčených postupov vzhľadom na všetky relevantné otázky v kontexte mobility zbierok a vypracovanie súboru nástrojov obsahujúcich praktické rady pre vnútroštátne orgány a zamestnancov múzeí. Pracovnej skupiny sa zúčastnili experti z 25 členských štátov a do jej práce sa zapojili stovky odborných pracovníkov z celej Európy, vrátane Slovenskej republiky.  

 

Správa a súbor nástrojov týkajúci sa mobility zbierok poskytuje užitočné usmernenia, kontrolné zoznamy, prehľady a odkazy na praktické informácie, ktoré sa dajú využiť v procese požičiavania a vypožičiavania zbierok. Navrhuje tiež usmernenia pre vlády členských štátov týkajúce sa podpory mobility zbierok (a výrazného zníženia celkových nákladov) prostredníctvom vypracovania konceptu systému záruk a kontrolného zoznamu položiek, ktoré musia byť uvedené v usmerneniach týkajúcich sa takého systému.

 

Dokumenty k mobilite zbierok sú aktuálne zverejnené:

http://www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/kulturne-dedicstvo-/muzea-a- galerie/dokumenty-ec.html

 

referát styku s médiami MK SR

 << späť
Linky