Prijatie Marakéšskej zmluvy o zjednodušení prístupu k tlačeným dielam pre osoby nevidiace, osoby so zrakovým postihnutím alebo osoby s inými poruchami čítania

02.07.2013
Na Diplomatickej konferencii o uzavretí medzinárodnej zmluvy o zjednodušení prístupu osôb so zrakovým postihnutím a osôb s poruchami čítania k tlačeným dielam organizovanej Svetovou organizáciou duševného vlastníctva (WIPO) bola 27. júna 2013 prijatá nová medzinárodná zmluva pod názvom Marakéšska zmluva o zjednodušení prístupu k tlačeným dielam pre osoby nevidiace, osoby so zrakovým postihnutím alebo osoby s inými poruchami čítania.

Zmluva reaguje na akútnu potrebu zabezpečiť dostatok diel a ich kópií v prístupných formátoch pre uvedené osoby prostredníctvom zmluvných strán, ktoré zakotvia do svojej národnej legislatívy výnimky a obmedzenia týkajúce sa vyhotovovania rozmnoženín, rozširovania a sprístupňovania tlačených diel v prístupných formátoch s ohľadom na práva nositeľov práv. Harmonizácia výnimiek a obmedzení na medzinárodnej úrovni zabezpečí cezhraničnú výmenu diel prostredníctvom oprávnených právnických osôb (v zmluve definovaných špeciálnych organizácií, ktoré slúžia nevidiacim osobám a osobám s poruchami čítania) a podporí spoluprácu medzi zmluvnými stranami. Zároveň sa ponecháva voľnosť zmluvným stranám rozhodnúť sa, ktoré výnimky a obmedzenia vo svojej národnej legislatíve povolia. Zmluva poskytuje aj zábezpeky autorom a vydavateľom diel, že novozavedený systém nepovedie k zneužitiu ani k rozširovaniu diel osobám, ktoré nie sú beneficientmi.

Text zmluvy (v anglickom jazyku) je možné nájsť na stránke WIPO:

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/diplconf/en/vip_dc/vip_dc_8.pdf

referát styku s médiami MK SR

 << späť
Linky