Stratégia rozvoja kultúry pre roky 2014 až 2020

10.10.2013
Ministerstvo kultúry SR pracuje na tvorbe Stratégie rozvoja kultúry pre roky 2014 až 2020. Do tohto procesu zapojilo viacero expertov, ale k spolupráci prizýva aj odborníkov a osobnosti z celej oblasti kultúry, aby svojimi podnetmi, návrhmi a vecnými pripomienkami prispeli k formovaniu a definovaniu východiskových a prioritných tém pre spracovávaný materiál o budúcnom postavení kultúry na Slovensku.

Na tento účel je vytvorený špecializovaný webový portál http://www.strategiakultury.sk/ kde je možné zaregistrovať sa a získať ďalšie informácie o projekte. Webový portál plní aj tzv. zbernú funkciu – práve sem treba poslať návrhy, ktoré môžu byť zdrojom inšpirácie pri vytváraní finálneho materiálu novej stratégie rozvoja kultúry.

 

referát styku s médiami MK SR

 << späť
Linky