Minister kultúry vystúpil vo všeobecnej politickej rozprave na 37. zasadnutí Generálnej konferencie UNESCO v Paríži

08.11.2013
Minister kultúry vystúpil vo všeobecnej politickej rozprave na 37. zasadnutí Generálnej konferencie UNESCO v ParížiMinister kultúry SR Marek Maďarič vystúpil včera večer vo všeobecnej politickej rozprave na 37. zasadnutí Generálnej konferencie UNESCO v Paríži.

Minister kultúry ako vedúci slovenskej delegácie vo svojom vystúpení zdôraznil, že zámerom vlády Slovenskej republiky je zahrnúť kultúru do rozvojových strategických dokumentov ústredných orgánov štátnej správy, ale i do vedeckých výskumných inštitúcií s celoštátnou pôsobnosťou. Zvýšenú pozornosť venuje Slovenská republika efektívnej implementácii všetkých medzinárodných nástrojov UNESCO, ako aj zlepšovaniu stavu lokalít  zapísaných a nominovaných na Zoznam svetového kultúrneho a prírodného dedičstva, ako aj jednotlivých prvkov zapísaných a nominovaných na Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva.

Minister vo svojom príhovore ďalej uviedol, že aj napriek redukcii rozpočtu Slovensko podporuje UNESCO v oblasti inkluzívneho vzdelávania rómskych detí a mládeže. Minister pripomenul, že v rámci Participačného programu UNESCO pre roky 2012-2013 boli Slovenskej republike schválené dva projekty: Prostredníctvom rodičov k rómskym a iným znevýhodneným deťom a projekt Preklenutie digitálnej rozdielnosti v Afrike. „V oblasti výchovy a vzdelávania je naším zámerom zefektívniť a obohatiť programové zameranie UNESCO aj vybudovaním Centra pre inkluzívne vzdelávanie znevýhodnených detí v regióne strednej a východnej Európy ako virtuálneho centra s medzinárodnou pôsobnosťou,“ dodal Marek Maďarič.

Výzvou pre Slovenskú republiku v oblasti komunikácie a informácií je podľa ministra zlepšenie podmienok pre fungovanie pluralistických mediálnych inštitúcií vrátanie prijatia rodovosenzitívnych politík a zároveň posilnenie práv občanov v oblasti mediálnej a informačnej gramotnosti. 

„Kultúra, veda a vzdelávanie sú spolu s ekonomikou a štátom tri piliere spoločnosti a štátnosti, ktoré sú navzájom integrálne prepojené a spolu tvoria silný celok. Pre ekonomiku a štát sú zdrojom aj produktom, tvorivým základom spoločenského rozvoja. V rámci širšieho európskeho priestoru je kultúra aj zdrojom národnej hrdosti  a identity,“ uzavrel vystúpenie minister.

referát styku s médiami MK SR

 << späť
Linky