Výzva na predkladanie návrhov kandidátov na troch členov rady Slovenského filmového ústavu

14.01.2014
V zmysle čl. 5 štatútu Slovenského filmového ústavu vydaného ministrom kultúry Slovenskej republiky na základe § 29 ods. 2 zákona č. 343/2007 Z. z. o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (audiovizuálny zákon)

 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky týmto zverejňuje výzvu

 

na predkladanie návrhov kandidátov na troch členov rady Slovenského filmového ústavu
za členov rady, ktorým výkon funkcie člena rady Slovenského filmového ústavu končí uplynutím funkčného obdobia.

 

V zmysle § 28 ods. 2 písm. a) audiovizuálneho zákona minister vymenuje členov rady z odborníkov v oblasti audiovízie alebo kinematografie s prihliadnutím na reprezentatívne zloženie rady. Za člena rady môže byť vymenovaná fyzická osoba, ktorá je bezúhonná a má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu. Za bezúhonnú sa na účely tohto zákona považuje fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin; bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.

 

V zmysle čl. 5 ods. 1 štatútu Slovenského filmového ústavu návrhy na vymenovanie člena rady ministrovi predkladá spravidla

a) vecne príslušná sekcia ministerstva,

b) profesijná organizácia, vzdelávacia, vedecká alebo výskumná organizácia v oblasti audiovízie alebo kinematografie,

c) Slovenský filmový ústav.

 

Návrh kandidáta/kandidátov na člena rady Slovenského filmového ústavu spolu s nižšie uvedenými prílohami je potrebné doručiť do podateľne Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, Nám. SNP 33, Bratislava  alebo poštou na adresu Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Nám. SNP 33, 813 31 Bratislava v obálke  označenej heslom „Návrh kandidáta na člena rady SFÚ“ do 31. januára 2014. Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

 

Návrh kandidáta na člena rady Slovenského filmového ústavu musí obsahovať nasledujúce prílohy:

 

a)      štruktúrovaný životopis kandidáta,

b)      výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,

c)      čestné vyhlásenie kandidáta o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,

d)     podpísaný súhlas kandidáta s jeho navrhnutím za člena rady Slovenského filmového ústavu.

 

 

referát styku s médiami MK SR

 << späť
Linky