Rada vlády pre kultúru ukončila diskusiu k návrhu Stratégie rozvoja kultúry Slovenskej republiky

30.01.2014
Rada vlády pre kultúru zobrala na svojom dnešnom zasadnutí na vedomie návrh materiálu Stratégia rozvoja kultúry Slovenskej republiky na roky 2014-2020. Ministrovi kultúry zároveň odporučila, po zapracovaní schválených pripomienok, predložiť finálnu verziu tohto strategického dokumentu do medzirezortného pripomienkového konania a následne na rokovanie vlády.

Základným cieľom dokumentu Stratégia rozvoja kultúry Slovenskej republiky na roky 2014-2020 je opustiť zastaraný pohľad na národnú kultúru len ako na nadstavbu, ktorá spotrebúva zdroje  a prezentovať možnosti jej rozvoja ako kľúčový faktor rozvoja celej spoločnosti. Materiál je rozdelený do 7 strategických oblastí: Formovanie kultúrnych potrieb a dopytu po kultúre výchovou a vzdelávaním, Zachovanie a sprístupnenie kultúrneho dedičstva, Systematická podpora pôvodnej umeleckej tvorby, Nastavenie funkčného systému financovania v oblasti kultúry, Funkčný model využitia kreativity a kultúry v hospodárskom rozvoji Slovenska, Systematická podpora výskumu v oblasti kultúry a Kultúra ako spolutvorca obrazu krajiny v zahraničí.

V procese tvorby materiál Stratégia rozvoja kultúry Slovenskej republiky na roky 2014-2020 pripomienkovala aj odborná verejnosť, či už prostredníctvom portálu http://www.strategiakultury.sk/  alebo na sérii pracovných stretnutí po Slovensku a konferencii organizovaných ministerstvom. Ministerstvo kultúry chce Stratégiu rozvoja kultúry Slovenskej republiky na roky 2014 - 2020 predložiť na rokovanie vlády SR v prvej polovici tohto roka.
 

referát styku s médiami MK SR

 << späť
Linky