VEREJNÉ OBSTARÁVANIE NA VYBRANÉ TOVARY A SLUŽBY V KULTÚRNYCH INŠTITÚCIÁCH JEDNODUCHŠIE

25.04.2014
Dňa 27. februára 2014 nadobudol účinnosť zákon č. 34/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon č. 34/2014 Z. z.“), ktorý článkom III. novelizuje zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Novela zákona o verejnom obstarávaní znižuje administratívnu náročnosť postupov verejného obstarávania, ktorými sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služieb a uskutočnenie stavebných prác, pre špecificky vymedzené predmety, ktorých obstarávanie spôsobuje problémy kultúrnym organizáciám.

Novela zákona reaguje na podnety a požiadavky z aplikačnej praxe, ktoré Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky pripravilo a prostredníctvom poslaneckej iniciatívy uplatnilo na rokovaní Národnej rady Slovenskej republiky.

Zákon schválila Národná rada SR dňa 28. januára 2014 a vyhlásený bol uverejnením v Zbierke zákonov Slovenskej republiky dňa 22. februára 2014, čiastka 14, pod číslom 34/2014 Z. z..

 

referát styku s médiami MK SR

 << späť
Linky