Prvý polrok 2014 sa niesol v znamení finančného ukončenia 13 investičných projektov EHMK – Košice 2013

21.07.2014
Zo všetkých 20 národných investičných projektov podporených v rámci prioritnej osi 7 Regionálneho operačného programu (Európske hlavné mesto kultúry - Košice 2013), sa k 30.06.2014 podarilo riadne ukončiť 13 projektov, a to nielen po stránke fyzickej realizácie, ale i po stránke finančnej.

Rezort kultúry, ktorý vystupuje v pozícií Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom pre Regionálny operačný program, prioritná os 7 (ďalej len „SO/RO“)  je gestorom implementácie predmetných národných investičných projektov.

K 31. decembru 2013 boli finančne ukončené len 4 projekty zo všetkých dvadsiatich. SO/RO sa preto v 1. polroku 2014 sústredilo najmä na finančné riadenie neukončených projektov“, zhodnotila Jana Šavelová, riaditeľka SO/RO. „K dnešnému dňu je úspešne vyčerpaných viac ako 95 % celkových finančných prostriedkov.“

K 30.06.2014 predstavovala kumulatívna výška čerpania nenávratného finančného príspevku v rámci prioritnej osi 7 ROP (EHMK – Košice 2013) sumu 59 198 068,69 eur (zdroje EÚ: 52 553 727,33 eur a zdroje ŠR: 6 644 341,36 eur), čo v percentuálnom vyjadrení znamená 91,67 % (na úrovni alokácie PO7 ROP), resp. 95,08 % (na úrovni kontrahovania PO7 ROP).

Prijímatelia predložili v prvom polroku 2014 na SO/RO celkovo 8 záverečných žiadostí o platbu – refundácia, v celkovej výške 2 478 408,15 eur (zdroje EÚ a ŠR SR). V súvislosti s predloženými záverečnými žiadosťami o platbu vykonalo SO/RO 5 kontrol na mieste.

Počas prvých 6 mesiacov 2014 sa v zrekonštruovaných priestoroch 20 investičných projektov konalo viac ako 540 rôznych kultúrnych a kultúrno-spoločenských podujatí, ktoré navštívilo takmer 144-tisíc divákov.

 

 

--------------------

Národné investičné projekty EHMK - Košice 2013 sú implementované v rámci opatrenia 7.1 prioritnej osi 7 „Európske hlavné mesto kultúry - Košice 2013“ Regionálneho operačného programu a sú spolufinancované Európskou úniou vo výške min. 80% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške min. 10% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Viac informácií nájdete na www.ropka.sk, www.mpsr.sk, www.culture.gov.sk. ERDF: Investícia do vašej budúcnosti.

 << späť
Linky