Výzva na predkladanie návrhov na udelenie Ceny ministra kultúry Slovenskej republiky v oblastiach profesionálneho umenia za rok 2014

27.11.2014
Minister kultúry Slovenskej republiky v záujme verejného spoločenského uznania výsledkov umeleckej tvorby a podielu na rozvoji umenia v zmysle čl. 4 ods. 1 a ods. 7 Štatútu Ceny ministra kultúry Slovenskej republiky v oblastiach profesionálneho umenia vyhlasuje výzvu na predkladanie návrhov na udelenie Ceny ministra kultúry Slovenskej republiky v oblastiach profesionálneho umenia (ďalej len „cena“).

Minister kultúry môže udeliť cenu v týchto kategóriách:

a)      cena za výnimočný prínos v oblasti pôvodnej literatúry a prekladovej tvorby   

         (len autorovi),

b)      cena za výnimočný prínos v oblasti divadla a tanca,

c)      cena za výnimočný prínos v oblasti hudby,

d)     cena za výnimočný prínos v oblasti výtvarného umenia a architektúry,

e)      cena za výnimočný prínos v oblasti audiovízie,

f)       cena za šírenie dobrého mena slovenského umenia v zahraničí,

g)      cena za dlhodobý alebo celoživotný prínos v oblasti umenia.

 

Návrh na udelenie ceny podáva predkladateľ výhradne v písomnej podobe na predpísanom formulári a v zmysle štatútu ceny.

 

Termín na predloženie návrhov:      do 15. januára 2015

 

Adresa na predkladanie návrhov:    Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

                                                         sekcia umenia a štátneho jazyka

                                                         Námestie SNP č. 33

                                                         813 31  Bratislava

 

 

Ďalšie informácie – formulár aj štatút ceny:

http://www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/umenie/cena-ministra-kultury-sr-29c.html

 

Kontakt – odbor umenia SUŠJ:

Daniela Pápayová, tel. 02/20482 307, mail:daniela.papayova@culture.gov.sk

Božena Horváthová, tel.02/20482 302, mail:bozena.horvathova@culture.gov.sk

 

 

referát styku s médiami MK SR

 << späť
Linky