Novela zákona o vysielaní a retransmisii prinesie viac slovenskej hudby do rádií

27.05.2015
Na dnešnom 164. rokovaní vlády bola schválená novela zákona o vysielaní a retransmisii z dielne Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Jej hlavným cieľom je podpora hranosti slovenských hudobných diel v rozhlasovom vysielaní.

Novela zákona o vysielaní a retransmisii ukladá slovenským rozhlasovým vysielateľom povinnosť vyčleniť v roku 2016 najmenej 20 percent a od roku 2017 najmenej 25 percent vysielacieho času mesačne pre slovenskú hudbu. V prípade verejnoprávneho rozhlasu to bude v roku 2016 najmenej 30 percent a od roku 2017 minimálne 35 percent. Z tohto množstva budú musieť jednu pätinu tvoriť nové pesničky, teda skladby, ktoré nie sú staršie ako 5 rokov. S cieľom zabrániť zaraďovaniu takýchto skladieb do menej atraktívneho vysielacieho času sa do stanoveného podielu budú započítavať iba piesne odohraté v čase od 6:00 do 24:00 hod. Uvedená povinnosť sa nebude vzťahovať na  rozhlasové vysielanie ak Rada pre vysielanie a retransmisiu rozhodne, že určenie podielu slovenských hudobných diel je zameraním programovej služby úplne vylúčené.

Za slovenské hudobné dielo sa považuje také dielo, ktorého najmenej jeden autor hudby alebo textu alebo výkonný umelec má alebo mal trvalý pobyt na území SR alebo hudobné dielo s textom v slovenskom jazyku.

V súkromných rádiách je dnes slovenská hudba vysielaná v priemere na úrovni 10 %, čiže len každá desiata pesnička v éteri je slovenská. Preto sa ministerstvo kultúry rozhodlo pristúpiť k legislatívnemu riešeniu tejto otázky. Nie je to výnimočné riešenie, pretože povinnosť zaraďovať do vysielania domáce diela má vo svojej legislatíve viacero členských štátov EÚ. Zákonom určené percento domácej hudby obsahuje aj legislatíva iných štátov Európskej únie, napríklad v Poľsku je to povinnosť odvysielať najmenej 33% hudobných skladieb, viažucich sa na poľskú kultúru. V Maďarsku musí maďarská hudba tvoriť aspoň 35% rozhlasového vysielania a vo Francúzsku musia tvoriť hudobné diela vyrobené vo  francúzštine minimálne 40% .

Slovenská hudba nemá šancu byť vysielaná nikde inde ako v slovenských rádiách (marginálnu výnimku tvoria české rádiá). Považujeme preto za správne, ak zákon určí, že aspoň štvrtina vysielanej hudby v našich rádiách bude mať slovenský text,  slovenského autora alebo slovenského interpréta. Tento návrh zákona chápeme ako vedomú podporu slovenskej hudby a jej tvorcov a ako službu slovenským poslucháčom.

Návrh zákona zároveň v záujme uľahčenia prístupu osobám so sluchovým postihnutím k vysielaniu televíznej programovej služby a k distribuovaným audiovizuálnym dielam zavádza nový pojem „titulky pre osoby so sluchovým postihnutím“. Podrobné požiadavky, ktoré budú musieť  titulky pre osoby so sluchovým postihnutím spĺňať, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo kultúry. Pre prevádzkovateľov retransmisie sa zavádza explicitná povinnosť poskytovať retransmisiu programovej služby vrátane multimodálneho prístupu.

referát styku s médiami MK SR

 << späť
Linky