5. kolokvium knižnično-informačných expertov krajín V4+

10.06.2015
Logo 5. kolokvium knižnično-informačných expertovV priestoroch Hudobnej siene Bratislavského hradu sa v utorok 9. júna 2015 skončilo 5. kolokvium knižnično-informačných expertov krajín Vyšehradskej skupiny a Chorvátska, Rakúska, Rumunska, Ruskej federácie a Srbska, ktoré bolo prvým z podujatí programu predsedníctva Slovenskej republiky vo Vyšehradskej skupine pre oblasť kultúry na obdobie 2014 – 2015. Záštitu nad týmto podujatím prevzal minister kultúry Slovenskej republiky Marek Maďarič.

Hlavnou témou dvojdňových rokovaní boli Knižnice v krajinách V4+ a perspektívy ich ďalšieho rozvoja do roku 2020.

Knižnično-informační experti sa zamerali na problematiky, ktoré rezonujú v knihovníckom svete členských krajín Vyšehradskej skupiny, ako napr. stratégie rozvoja knižníc, otázky spoločenského vnímania a postavenia knihovníckej profesie, ako aj pozícia profesijných združení a ich možnosti pri presadzovaní záujmov knihovníckej komunity. 

Účastníci a organizátori kolokvia sa zhodli na potrebe spolupráce na národnej úrovni a na úrovni Vyšehradskej skupiny so širším medzinárodným dosahom v plnení náročných úloh kladených na knižnice, ktoré sa stali prienikom prostredia nie len vybaveným informačnými technológiami, ale aj prostredia poskytujúceho tradičnú blízkosť knihy. Vyjadrili podporu konaniu spoločných podujatí a vzájomnej výmene skúseností ako aj spolupráci pri predkladaní spoločných rozvojových projektov.

Organizátormi 5. kolokvia boli: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici, Slovenská národná knižnica, Slovenská asociácia knižníc a Spolok slovenských knihovníkov a knižníc.

Nasledujúce 6. kolokvium knižnično-informačných expertov krajín V4+ sa bude konať v Českej republike, kde hlavným organizátorom bude Moravská zemská knižnica v Brne.

 << späť
Linky