Výzva na predkladanie návrhov kandidátov na členov rady Slovenského filmového ústavu

16.06.2015 referát styku s médiami MK SR
Ministerstvo kultúry SR týmto zverejňuje výzvu na predkladanie návrhov kandidátov na troch členov rady Slovenského filmového ústavu.

Návrh kandidáta za člena rady za oblasť propagácie a prezentácie audiovízie, za oblasť ochrany a obnovy a sprístupňovania kultúrneho dedičstva alebo za oblasť vedeckej a výskumnej činnosti spolu s uvedenými prílohami je potrebné doručiť do podateľne Ministerstva kultúry SR, Nám. SNP 33, Bratislava  alebo poštou na adresu Ministerstvo kultúry SR, Nám. SNP 33, 813 31 Bratislava v obálke  označenej heslom „Návrh kandidáta na člena rady SFÚ“ do 29. júna 2015.

Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni Ministerstva kultúry SR. Na návrhy doručené po lehote, neúplné návrhy a na návrhy na kandidátov, ktorí nespĺňajú kritériá uvedené v tejto výzve, Ministerstvo kultúry SR nebude prihliadať.

 

Kompletné informácie o výzve nájdete v dokumente:

Výzva na členov rady SFÚ - jún 2015 (pdf, 135 kB)

 << späť
Linky