Výzva na predkladanie návrhov kandidátov na členov komisie pre audiovizuálne dedičstvo Slovenského filmového ústavu

16.06.2015
Ministerstvo kultúry SR týmto zverejňuje výzvu na predkladanie návrhov kandidátov na štyroch členov komisie pre audiovizuálne dedičstvo Slovenského filmového ústavu.

Návrh kandidáta za člena komisie pre audiovizuálne dedičstvo Slovenského filmového ústavu spolu s  uvedenými prílohami je potrebné doručiť do podateľne Ministerstva kultúry SR, Nám. SNP 33, Bratislava  alebo poštou na adresu Ministerstvo kultúry SR, Nám. SNP 33, 813 31 Bratislava v obálke  označenej heslom „Návrh kandidáta na člena komisie pre audiovizuálne dedičstvo SFÚ“ do 29. júna 2015. Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni Ministerstva kultúry SR.

Na návrhy doručené po lehote, neúplné návrhy a na návrhy na kandidátov, ktorí nespĺňajú kritériá uvedené v tejto výzve, Ministerstvo kultúry SR nebude prihliadať.


Kompletné informácie o výzve nájdete v dokumente:

Výzva na členov komisie pre AV dedičstvo SFÚ - jún 2015 (pdf, 135 kB)

 << späť
Linky