Milióny zdigitalizovaných objektov

26.06.2015
Viac ako 3,6 milióna doteraz zdigitalizovaných objektov (obrazy, textové dokumenty, zvukové a audiovizuálne záznamy, 3D objekty). Vytvorených 6 špecializovaných digitalizačných pracovísk a 275 nových pracovných miest. K 19.6.2015 v 10 národných a 7 dopytovo orientovaných projektoch bolo čerpanie na úrovni 134 159 293 eur.

Takáto je aktuálna bilancia projektov Prioritnej osi 2 zameraných na digitalizáciu a obnovu infraštruktúry fondových pamäťových inštitúcií realizovaných pod Ministerstvom kultúry SR, ktorú zástupcovia ministerstva kultúry za PO2 OPIS prezentovali na včerajšom 8. ročníku odbornej konferencie o informatizácii verejnej správy iDEME OPIS 2015. Ministerstvo kultúry z hľadiska indikátorov plní stanovené plány.

Medzi prijímateľmi národných projektov sú Slovenská národná knižnica s projektom Digitálna knižnica a digitálny archív, Slovenská národná galéria s projektom Digitálna galéria, Národné osvetové centrum s projektom Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra a projektom Harmonizácia informačných systémov, ďalej Múzeum Slovenského národného povstania s projektom Digitálne múzeum, Slovenský filmový ústav s projektom Digitálna audiovízia, Pamiatkový úrad s projektom Digitálny pamiatkový fond, Slovenský ľudový umelecký kolektív s projektom Digitálny fond tradičnej ľudovej kultúry, Univerzitná knižnica s projektom Centrálny dátový archív, čiže organizácie patriace do zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR.

Dopytovo orientované projekty realizujú Prešovský, Trnavský aj Nitriansky samosprávny kraj. Ich cieľom je digitalizácia kultúrneho dedičstva a najvýznamnejších archeologických, historických a umeleckých pamiatok v zbierkach krajov a ich fondových inštitúcií. Digitalizácia archívov a kultúrneho dedičstva prebieha aj v Tlačovej agentúre SR, Štátnom geologickom ústave Dionýza Štúra, Kancelárii Ústavného súdu SR či vo Vojenskom historickom ústave.

Samostatne bol na konferencii prezentovaný vecne aj finančne ukončený projekt Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry, ktorý realizovala Štátna vedecká knižnica v Prešove.

referát styku s médiami MK SR

 << späť
Linky