Parlament schválil podporu hranosti slovenskej hudby v rádiách

24.09.2015
Poslanci národnej rady v stredu 23. septembra 2015 schválili novelu zákona o vysielaní a retransmisii z dielne Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorej hlavným cieľom je podpora hranosti slovenských hudobných diel v rozhlasovom vysielaní. Po tom, ako ju podpíše prezident Slovenskej republiky nadobudne účinnosť 1. januára 2016.

Novela zákona o vysielaní a retransmisii ukladá slovenským rozhlasovým vysielateľom povinnosť vyčleniť v roku 2016 najmenej 20 percent a od roku 2017 najmenej 25 percent vysielacieho času mesačne pre slovenskú hudbu. V prípade verejnoprávneho rozhlasu to bude v roku 2016 najmenej 30 percent a od roku 2017 minimálne 35 percent. Z tohto množstva budú musieť jednu pätinu tvoriť nové pesničky, teda skladby, ktoré nie sú staršie ako 5 rokov. Zaraďovaniu takýchto skladieb do menej atraktívneho vysielacieho času zabráni fakt, že do stanoveného podielu sa budú započítavať iba piesne odohraté v čase od 6:00 do 24:00 hod. Uvedené povinnosti sa na rozhlasové vysielanie nebudú vzťahovať v prípade, ak Rada pre vysielanie a retransmisiu rozhodne, že určenie podielu slovenských hudobných diel je zameraním programovej služby úplne vylúčené.

Za slovenské hudobné dielo sa považuje také dielo, ktorého najmenej jeden autor hudby alebo textu má alebo mal trvalý pobyt na území SR alebo hudobné dielo s textom v slovenskom jazyku.

Legislatívne riešenie tejto problmatiky nie je vo svete výnimočné. Povinnosť zaraďovať do vysielania domáce diela má vo svojej legislatíve viacero členských štátov EÚ, napríklad v Poľsku je to povinnosť odvysielať najmenej 33% hudobných skladieb, viažucich sa na poľskú kultúru. V Maďarsku musí maďarská hudba tvoriť aspoň 35% rozhlasového vysielania a vo Francúzsku musia tvoriť hudobné diela vyrobené vo francúzštine minimálne 40%. V súkromných rádiách je dnes slovenská hudba vysielaná v priemere na úrovni 10 %, čiže len každá desiata pesnička v éteri je slovenská.

Považujeme preto za správne, ak zákon určí, že aspoň štvrtina vysielanej hudby v našich rádiách bude mať slovenský text alebo slovenského autora. Tento návrh zákona chápeme ako vedomú podporu slovenskej hudby a jej tvorcov a ako službu slovenským poslucháčom.

referát styku s médiami MK SR

 << späť
Linky