Slovenská národná knižnica v Martine úspešne ukončila digitalizačný projekt

16.10.2015 referát styku s médiami MK SR
Minister kultúry marek Maďarič počas prehliadky priestorov Konzervačného a digitalizačného centra SNK vo VrútkachSlovenská národná knižnica (SNK) v Martine po viac než troch rokoch úspešne ukončila národný projekt „Digitálna knižnica a digitálny archív“ (DIKDA). V rámci neho bolo vo Vrútkach vybudované a sprevádzkované Konzervačné a digitalizačné centrum, v ktorom bolo zdigitalizovaných viac ako 2,5 milióna dokumentov a objektov Slovenskej národnej knižnice a Slovenského národného archívu. Celková suma nenávratného finančného príspevku vyčleneného na projekt bola 39 695 796,98 eur.

Hlavným cieľom národného projektu DIKDA bola masová digitalizácia slovacikálnych dokumentov a knižničných objektov SNK a archívnych dokumentov Slovenského národného archívu (SNA). Súčasťou toho bolo aj vybudovanie funkčnej infraštruktúry pre Konzervačné a digitalizačné centrum SNK (sprevádzkovanie špičkových špecializovaných pracovísk na digitalizáciu, chemické ošetrenie a reštaurovanie knižničných dokumentov a  modernizácia časti depozitu sídelnej budovy SNK).

„V budove Konzervačného a digitalizačného centra SNK sú najmodernejšie pracoviská na čistenie, sterilizáciu, odkysľovanie a reštaurovanie dokumentov, ktoré priamo súvisia s digitalizáciou. Taktiež mikrobiologické laboratóriá a laboratóriá papiera, vybavené najmodernejšími chemickými prístrojmi. Máme 22 profesionálnych manuálnych, polo- i plnoautomatických skenerov, ktoré denne zoskenujú niekoľko desiatok tisíc strán. Naskenované obrazy dokumentov prechádzajú softvérovým spracovaním, tzv. postprocessingom, v rámci ktorého dochádza k potrebným úpravám obrazu či optickému rozpoznávaniu textu, ktoré je nevyhnutnosťou pre tzv. plnotextové vyhľadávanie, ktoré umožňuje nájsť konkrétne slovo či výraz v digitalizovanom texte,“ doplnila generálna riaditeľka SNK Katarína Krištofová. 

Najzaujímavejšiu časť digitalizovaných objektov zverejňuje SNK svojim čitateľom a priaznivcom na webe www.dikda.eu. Z podmienok projektu vyplýva, že minimálne 30% digitálnych objektov bude sprístupnených na Slovensku a v zahraničí v rámci nových knižnično-informačných služieb. Okrem toho budú všetky objekty, bez ohľadu na ich autorskoprávny status, používateľom voľne sprístupnené na zariadeniach v priestoroch SNK.

Národný projekt DIKDA bol spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS), Prioritná os 2 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry. Je to najväčší projekt digitalizácie písomného kultúrneho dedičstva na Slovensku a svojím rozsahom a komplexnosťou je jedinečný v kontexte Európy a sveta.

Na slávnostnom ukončení národného projektu  „Digitálna knižnica a digitálny archív“ a prehliadke Konzervačného a digitalizačného centra SNK vo Vrútkach sa zúčastnil aj minister kultúry Marek Maďarič.

Minister kultúry na prehlaidke Konzervačného a digitalizačného centra SNK vo Vrútkach

 

Minister kultúry na prehlaidke Konzervačného a digitalizačného centra SNK vo Vrútkach

 

referát styku s médiami MK SR

 << späť
Linky